İtfa ödeme nedeniyle icranın geri bırakılması dilekçe örneği

İtfa ödeme nedeniyle icranın geri bırakılması Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız İtfa ödeme nedeniyle icranın geri bırakılması dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

DOSYA NO                            : ….. İcra Müdürlüğü ./….

İCRAYI GERİ BIRAKMA

TALEBİNDE BULUNAN

(BORÇLU)                             :

BORÇLU VEKİLİ                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                         :

DAVA KONUSU                    : İtfa (ödeme) nedeniyle …… hükümlerine göre icranın geri bırakılması talebidir.

OLAYLAR                             :

            1- Alacaklı A, müvekkilim Borçlu B. aleyhine açmış olduğu …… (…..) TL’lık alacak davasını kazanmış ve bu davaya ilişkin ….. Asliye Hukuk Hakimliğinin …./…./….. tarih, ……./…. esas ve ……/….. karar sayılı ilamını ….. İcra Müdürlüğünün …./…. esas sayılı takip dolayısıyla icraya koymuştur.            2- Ancak müvekkilim . …. Asliye Hukuk Hakimliğinin …./…./.. tarih, …../…. esas ve ……./…. karar sayılı ilamı verildikten sonra alacaklıya imzalı makbuz karşılığında söz konusu borcu ödemiştir.

            3- Müvekkilim borcu ödemesine rağmen alacaklı ilamı icraya koymuş ve icra emri göndertmiştir.

            4- Bu itibarla alacaklının müvekkilim hakkında başlatmış olduğu ……… (………) TL’lık icra takibinin İİY. m. 33 uyarınca geri bırakılmasına talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  ……… Asliye Hukuk Hakimliğinin …./…./….. tarih, ……/…. esas ve ……./…. karar sayılı ilamını, imzalı ödeme makbuzu.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda saydığımız nedenlerle; müvekkilim hakkında başlatılmış bulunan icra takibinin …….. hükmü gereğince geri bırakılmasına ve . …. İcra Müdürlüğünün …/…. esas sayılı icra takip dosyasının iptaline karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Borçlu Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)