İtfa nedeniyle ilamsız icra takibinin iptali dilekçe örneği

İtfa nedeniyle ilamsız icra takibinin iptali Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız İtfa nedeniyle ilamsız icra takibinin iptali dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

DOSYA NO                            : . …. İcra Müdürlüğü ./….

İCRAYI GERİ BIRAKMA

TALEBİNDE BULUNAN

(BORÇLU)                             :

BORÇLU VEKİLİ                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                         :

DAVA KONUSU                    : İtfa nedeniyle ……. hükümlerine göre ilamsız icra takibinin iptali talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Alacaklı A, müvekkilim Borçlu B’den ……. (………) TL alacağı olduğu iddiasıyla ….. …. İcra Müdürlüğünün ……../…. esas sayılı takip dolayısıyla ilamsız icra takibine girişmiştir.

            2- Ancak müvekkilim ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra alacaklıya olan borcunu ödemiş ve ödemeye ilişkin imzalı makbuzunu da almıştır. Müvekkilim borcunu ödemesine rağmen alacaklı icra takibine girişmiştir.

            3- Bu itibarla alacaklının müvekkilim hakkında başlatmış olduğu …… (…….) TL’lık icra takibinin ………… uyarınca iptalini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  İmzalı ödeme makbuzu, …….. İcra Müdürlüğünün …../…. esas sayılı takip dosyası.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda saydığımız nedenlerle; müvekkilim hakkında ….. İcra Müdürlüğünün ……./…. esas sayısı ile başlatılmış bulunan icra takibinin ……….. hükmü gereğince iptaline davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Borçlu Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)