İstirdat Davası Dilekçe Örneği

İstirdat Davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız istirdat davası dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI (ÜÇÜNCÜ KİŞİ)     :

DAVA KONUSU                    : Davalıya ödenmiş bulunan ……….. (………..) TL’nin ……. gereğince istirdadı talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı ….. müvekkilim ….’den ……… (………) TL alacağı olduğu iddiasıyla ……… …. İcra Müdürlüğünün ………/…. esas sayılı takip dosyası ile icra takibi başlatmıştır. Müvekkilim ise, gerek mal beyanında bulunma gerekse borca itiraz sürelerini kaçırdığı için bu takip kesinleşmiştir.

            2- Davalı, müvekkilimi süresi içinde mal beyanında bulunmadığı iddiasıyla icra cezaya şikayet ederek hapis cezası ile cezalandırılması talebinde bulunmuştur. Bu nedenle müvekkilimde hapisle cezalandırılacağı ve toplumda itibarlı bir yerinin olması nedeniyle işyerlerine haciz geleceği korkusuyla söz konusu ……… (………) TL borcu ödemek zorunda kalmıştır.

            3- Bu itibarla, müvekkilimin borçlu olmadığı halde ödemek zorunda kaldığı ……… (………) TL’nin istirdadı için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : …… …. İcra Müdürlüğünün ……../…. esas sayılı takip dosyası, icra dairesine yapılan ödeme makbuzu, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile müvekkilimin borçlu olmadığı halde ödemek zorunda kaldığı ………. (……..) TL’nin ödeme tarihinden itibaren yasal faizi ile istirdadına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)