İşgücü Kaybı Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Dava Dilekçe Örneği

İşgücü Kaybı Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız işgücü kaybı nedeni ile maddi ve manevi tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

İhtiyati Tedbir Taleplidir

DAVACI                  :  

VEKİLİ                    :   Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                   :  

KONU                      : İşgücü Kaybı Nedeni ile Maddi ve Manevi Tazminat Talebimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ        :  ……………. TL

Açıklamalar

  1. Müvekkilimin davalı şirkete ait işyerinde, davalı şirketin SSK ………. Müdürlüğü’ne yazdığı dilekçelerden de anlaşılacağı üzere, sigortalı işçidir. Olay günü akrep tabir edilen kepçeli vinç iki kamyonun dolumunu yapmaktadır. Müvekkilimin Cumhuriyet Savcılığına verdiği ifadeden de anlaşılacağı üzere aynı kamyon üzerinde …………… ve ……….. ile birlikte istifleme yapmaktadırlar. Diğer kamyonda ise …….., ………… ve aynı adı, soyadı taşıyan …………….. isimli işçilerin çalıştıkları sırada olay meydana gelmiştir. Bunlar olayın tanıklarıdır. Bilahare adresleri sunulacaktır. Olayı gören ve müvekkilimin anılan işyerinde nasıl ve ne gibi işlerde çalıştığına dair başka tanıklarımızda vardır. Bunların da isimlerini ve adreslerini sunacağız. Müvekkilimin de ifade ettiği gibi olay kamyon üzerinde büyük ve küçük hurda malzemelerin ayıklanması ve kamyona istif edilmesi sırasında meydana gelmiştir. Mahallinde yapılacak keşif ile bu durum saptanacaktır.
  2. Müvekkilim görme özelliğini tamamen kaybetmiş ve fizik görünümü bozulmuş dolayısıyla çalışma gücünü tam olarak yitirmiştir. Olaydan dolayı ……. Cumhuriyet  Başsavcılığı …../….. soruşturma numarası ile tahkikat başlatmış olup bu tahkikat devam etmektedir. Müvekkilim, davalı şirkette çalışmakta olup, olay günü verilen görevi gereği, akrep tabir edilen iş makinesinin kamyonu boşalttığı hurda malzemelerinin, kamyon üzerinde istifi sırasında, akrebi kullanan şirket sahibi ve çalışanı …….’nin dikkatsizliği ve tedbirsizliği ile davalı şirketin gerekli güvenlik önlemini almadığından ve gerekli koruma malzemesini de temin etmediğinden, akrep tabir edilen vinç kepçesinin, müvekkilimin kafasına çarpması sonucu bir gözünün tamamen kaybına ve yüz kemiklerinin parçalanmasına, dolayısıyla yüz görünümünün bozulmasına sebebiyet vermiştir.
  3. Olayın davalı işveren şirket, B.K. …. madde gereği sorumlu olup, ayrıca işçilerini çalıştırırken can güvenliğini sağlayıcı koruyucu malzemeyi temin etmemesi, gerekli güvenlik önlemini almaması nedeniyle işveren olarak tam kusurludur. Davalı işletme ortağı ve aynı zamanda akrep tabir edilen kepçeyi kullanan …… de tedbirsiz ve dikkatsizliği ayrıca bu özel iş makinesini kullanma ehliyetine sahip olmadığı için de yine tam kusurları ile müvekkilimin görme yetisinin tamamen kaybına ve yüz kemiklerinin parçalanması sonucu sabit kalacak şekilde fizik görünümünün bozulmasına sebebiyet vermişlerdir. Müvekkilimin maddi, manevi zararının giderilmesi hususunda, davalıların bu güne kadar herhangi bir teşebbüsleri olmadığından iş bu davanın açılması zarureti hâsıl olmuştur.

Deliler                      : 1-Cumhuriyet Başsavcılığı’nın …../….. sayılı hazırlık tahkikatı, 2-……………… ve ayrıca sunacağımız tanıklarımız, 3-……. Hastanesi ve ……. Üniversitesi Hastanesi hasta tabela ve muhabere evrakları ile film ve grafikleri ve gerektiğinde Adli Tıp Kurumu İhtisas Dairesinden alınacak raporlar, 4- SSK …… Müdürlüğünün davalıya ait işyeri dosyası ve müvekkilimin işyeri kayıtları, 5-Bilirkişi incelemesi, keşif, gerektiğinde yemin, olaya ilişkin her türlü delil.

Hukuki Sebepler      :  

Talep Sonucu            :

         1-Davamızın kabulü ile ……. TL manevi tazminatın olay tarihinden itibaren geçerli yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,

         2-Fazlaya ilişkin hakkımız saklı kalmak kaydıyla müvekkilimin iş gücünün tamamen kaybetmiş olduğundan, bu aşamada, ………….. TL maddi tazminatın olay tarihinden itibaren geçerli yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline,

         3-Davalılar adına tapuda kayıtlı taşınmazlarına, banka ve 3. kişilerdeki hak ve alacaklarına, trafikte kayıtla araçlarına, açmış olduğumuz davamızın sonucunda hükmedilecek tazminat ve sair haklarımızın infazına kadar her türlü tasarrufunun ihtiyati tedbire olarak durdurulmasına ve ilgili birimlere müzekkere ile bildirilmesine,

            4-Yargılama giderleri ve tayin olunacak vekâlet ücretinin de yine davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)