İşe İade dava dilekçe örneği

İşe İade davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız işe iade dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                  :  

VEKİLİ                    :  

DAVALI                   :  

KONU                      : İşe İade Talebimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ        :  ……………. TL

Açıklamalar

  1. Müvekkil …… davalı şirkette …../…../…… tarihinde Genel Müdür olarak işe başlamış ve şirketteki çalışması iş akdinin fesih tarihi olan …../…../…… tarihine kadar sürekli ve başarılı bir çizgide devam etmiştir. İş akdinin feshi Ekte sureti sunulan yönetim kurulu kararı ile gerçekleştirilmiş olup, karardan da anlaşılacağı üzere akdin feshine hiçbir gerekçe gösterilmemiştir. Bu da fesih kararının mesnetsiz ve keyfi olduğunu göstermektedir. Çünkü müvekkil şirkette çalışan vasıfsız, sıradan bir işçi olmayıp belirli niteliklere haiz bir gelen müdürdür. Dolayısıyla genel müdür kadrosunda hizmet veren bir işçinin işten çıkarılmasını gerektirir nedenler varsa bunların fesih kararında belirtilmesi gerekir. Fesih kararında hiçbir hususun belirtilmemesi de feshin tamamen keyfi olduğuna işaret etmektedir.
  • Müvekkil davalı şirketin sıradan bir işçisi olmayıp genel müdürüdür. Çalıştığı yaklaşık …… yıllık çalışma süresi boyunca davalı şirketi sürekli olarak daha iyiye götürme çaba ve gayreti içinde olmuştur. Kendisinin şirkette Genel Müdür olarak çalıştığı sürelerde ……. yıllarında yapılan çalışmalar dilekçemiz ekinde sunulmuştur. Bu çalışmalardan da anlaşılacağı gibi müvekkil, şirkette genel müdür olmanın gerektirdiği tüm fedakârlıkları ve çalışmaları göstermiştir. Yine yüksek denetleme kurulunun denetleme raporunda ekte sureti sunulan kısımlarda davalı şirketin müvekkilin çalıştığı dönemlerde daha iyi bir mali durum gösterdiği anlaşılmaktadır.
  • Davalı şirketçe hazırlanan genel müdür görev ve yetkileri belgesine bakıldığında genel müdür ağır görevler altına sokulmuş ancak buna karşın diğer işçilerle arasında uçurum sayılabilecek ücret farkı yoktur. Bu da müvekkilin davalı kurumda çalışırken ücret ve emek bakımından gösterdiği fedakârlığı ortaya koymaktadır. Oysa bu fedakârlık şirket yönetim kurulunca gerekçesiz bir fesih akdi şeklinde müvekkile dönmüş yani müvekkil çalışmasının ödülünü iş akdinin gerekçesiz olarak feshedilmesi şeklinde almıştır.
  • Tüm bu nedenlerle davalı şirketin müvekkilin iş akdinin feshine ilişkin kararının yasal bir dayanağının bulunmadığını, keyfi ve hukuka aykırı olduğunu ve iptalinin gerektiğini düşündüğümüzden iş bu iptal ve işe iade davasını açmak zaruretimiz hasıl olmuştur.

Deliller                     : …./…./….. tarihli fesih işlemi, müvekkile ilişkin şirket şahsi sicil dosyası, SSK sicil dosyası, …….. yıllarında davalı şirkette yapılan çalışmalar, Yüksek denetleme kurulu teftiş raporu, tanık, bilirkişi yemin vs her türlü yasal delil.

Hukuki Sebepler      : 

Talep Sonucu            : Yukarıda kısaca arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile maddi ve manevi tazminat davası açmak hakkımızı saklı kalmak kaydıyla, davalı şirketin müvekkile ilişkin …./…../…. tarih ve ….. karar no.lu kararı ile verilen iş akdinin feshinin geçersizliğinin tespitine ve müvekkilin iş iadesine, İş akdinin feshinin geçersizliğinin tespiti kararı ile birlikte İş Kanununun 21 maddesi gereğince işverenin işçiyi 1 ay içinde işe başlatmasına, başlatılmaması halinde müvekkil işçiye 8 aylık ücret tutarında tazminat ödenmesine, kararın kesinleştirilmesine kadar çalıştırılmadığı süreler için müvekkil işçiye 4 aylık ücret ve diğer tüm haklarının ödenmesine, yargılama giderleri ve ücreti vekâletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)