İş Kazası nedeniyle Maddi Manevi Tazminat dava dilekçe örneği 2

İş Kazası nedeniyle Maddi Manevi Tazminat davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız iş kazası nedeniyle maddi manevi tazminat dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

(İhtiyati tedbir isteklidir)

Davacı             :

Vekili              : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

Davalı             :

Dava                : İş kazası sonucu sakatlık nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, ………… maddesine göre belirlenecek maddi tazminatın ve ……… TL manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya ödenmesine, davalı işverenin taşınır taşınmaz malları ile bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesi dileğidir.

Harca esas değer           : ……… TL. (Maddi tazminat için) …….. TL (Manevi tazminat için)

Açıklamalar

            1-……… günü davalı işyerinde meydana gelen iş kazasında davacının sağ el işaret parmağı kopmuştur. Kazanın oluş şekline göre, sorumlular ve sorumluluk dereceleri yargılama sırasında kesin belli olacağından fazlaya ilişkin haklar saklı tutulmuştur. (Vizite kağıdı)

            2-SSK. belgelerine göre …….. sicil no.lu sigortalı işçi …………. sürekli iş göremezlik derecesi …….’dur. Bu durumda SSK. tarafından gelir bağlanmayacağında, zararın tamamını işveren ödemekle yükümlü olacaktır. (SGK yazısı eklidir)

            3-Kazanın oluşuna ilişkin müfettiş raporlarındaki tespitlere, tanıkların anlatımlarına, davacının işyerindeki konumuna ve ücret durumuna göre, ………….maddesi uyarınca, tazminat hesabına esas bilgilerin toplanmasından ve hesap bilirkişisinden rapor alınmasından sonra, belirlenen  maddi tazminat tutarının işverenden tahsiline karar verilmesi istenmiştir.

            4-Davacının bedensel eksikliğinin karşılığı olarak, işveren yönünden caydırıcı etki yapacağına inandığımız bir miktar olarak …… TL manevi tazminat istenmiştir.

Hukuki Sebepler           : 

Deliller                        : İş kazası tahkikat belgeleri, müfettiş raporu, SSK. Sağlık Kurulu raporu, işyeri kayıtları, işçinin sicil dosyası, işçinin yaptığı işe göre gerçek kazancının araştırılması, gerektiğinde dinlenecek tanıklar, bilirkişi kusur incelemesi, bilirkişi hesap raporu vb. her tür kanıt.

Sonuç ve istek  : Sunulan nedenlerle:

            İş kazasında sonucu kalıcı sakatlık nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, ………….maddesine göre belirlenecek maddi tazminatın ve …….. TL manevi tazminatın,  olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya ödenmesine, davalı işverenin taşınır taşınmaz malları ile bankalardaki ve üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasına karar verilmesini, vekaleten saygılarımızla arz ve talep ederiz.  ../../….

Ekli belgeler:

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)