İş Kazası Nedeni ile Açılan Tazminat Dava Dilekçesi

İş Kazası Nedeni ile Açılan Tazminat Davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız iş kazası nedeni ile açılan tazminat dava dilekçesini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                  :  

VEKİLİ                    : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI       

DAVALI                   :  

KONU                      :   İş Kazası Nedeni ile Açılan Tazminat Talebimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ       :   ……………. TL

AÇIKLAMALAR    

            Müvekkil davacı, davalıya ait işyerinde ……….. SSK sicil numarasıyla, … ustası olarak çalışmakta iken …./…./…… tarihinde iş kazası geçirmiş olup, sağ elinin ikinci parmağı kopmuş (distal falanx ampute), %… oranında malul kalmış, maluliyeti kesinleşmiştir. İş kazasının meydana gelmesinde kusur tamamen davalıya ait olup davalı işveren, ilgili mevzuatta yer alan işçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin yükümlülüklerine aykırı davranmıştır.

            Müvekkilinin maluliyeti gündelik işlerini yapmakta iken bile müvekkili zorlamakta olup bu durumun yaşamı boyunca sürecek olması, yapacağı her işte maluliyetinden dolayı kaybettiği beden gücü oranında fazla güç sarf ederek çalışacak olması yani efor kaybı sebebiyle maddi tazminat talebinde bulunması gereği doğmuştur. Çalıştığı süre boyunca müvekkilimiz gerçekte çok fazla ücret almakta olduğu halde resmi kayıtlarda kazancı asgari ücret olarak gösterilmiştir. Bu husus yargılama sürecinde ortaya çıkacaktır.

            Her ne kadar müvekkilimizin meslekte kazanma gücü kayıp oranı SSK Sağlık Kurulu tarafından % 5,2 olarak tespit edilmiş ve uzuv kaybı açısından bu oran kabul edilebilir nitelikte ise de müvekkilimizin bu kaza sebebiyle ortaya çıkan zararı çalışırken fazla efor sarf etmek zorunda kalmakla sınırlı olmayıp sağ el parmağının kopmuş olması iktisadi geleceğini tehlikeye düşürmüştür.

            Şöyle ki: Müvekkil, ….. ustasıdır. …. ustalığı işi, niteliği gereği el becerisini ve ince işçilikleri gerektiren bir iştir. Nitekim kazadan sonra işyerinde çalışmaya devam ettiğinde müvekkilimiz küçük parçaların yerleştirilmesi ve takılması gibi ince işleri yaparken diğer çalışanların yardımına ihtiyaç duymuştur. Bu nedenle de taraflar arasındaki iş ilişkisi bu şekilde … ay bile dolmadan sona ermiştir. Oysa müvekkilimiz ….. ustasıdır. Kendisini bu alanda yetiştirmiş, uzmanlaşmış, geçimini bu şekilde temin etmiştir. Müvekkil, davalı işyerinden ayrıldıktan sonra başvurduğu işyerlerine de, sağ elindeki maluliyet sebebiyle …. Ustalığı yapamayacak olmasından dolayı işe alınmamıştır. Halen de …. ustası olarak çalışamamakta ve iş bulamamaktadır.

            Yine müvekkilin geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle bir süre tedavi sürecine tabi tutulması, meydana gelen yitikliğin herkesçe görülebilir olması, genç yaşta malul kalması ve bunun müvekkilin psikolojisini olumsuz yönde etkilemesi, tüm bunlarla da sınırlı kalmayıp kendi iş alanı olan motor ustalığı dalında sağ elindeki sakatlık sebebiyle iş bulamaması ve bulamayacak olması ve bu sebeplerle de ağır ekonomik sıkıntılar yaşaması nedeniyle müvekkilinin çektiği acıların, ızdırabın ve sıkıntıların bir nebze de olsa giderilebilmesi için manevi tazminat talep etme gereği de doğmuştur.

DELİLLER                    : Müvekkile ait SSK sicil dosyası, iş kazası tahkikat evrakları (bir kısım ekte sunulmuştur), meslek odalarından ücret araştırması keşif, tanık, bilirkişi incelemesi, her türlü yasal ve takdiri delil.

HUKUK SEBEPLER     :  

TALEP SONUCU          : Yukarıda belirttiğimiz hususlar göz önüne alınarak fazlaya ilişkin talep ve sair talep ve dava haklarımız saklı kalmak üzere ….. TL maddi tazminat, ….. TL iktisadi geleceğinin tehlikeye düşmesinden dolayı uğradığı zarar sebebiyle tazminat, …… TL manevi tazminat talebimiz ki toplam ……… TL’nin kaza tarihi olan …./…./…… tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte tahsiline, her türlü yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)