İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri

İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız iş kazaları nedeniyle tazminat davaları dilekçe örneklerini görebilirsiniz.

İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri

Tarih : ../../….

İŞ MAHKEMESİ MAHKEMESİNE

DAVACILAR        :

VEKİLİ                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALILAR        :     

Dava                : İş kazası sonucu ölüm nedeniyle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, …….. maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan tahsiline karar verilmesi dileğidir.

Harca esas değer           : …….. TL (………)

Açıklamalar   

            1-günü  K…Hastanesi’nin temizlik işlerini üstlenen ……… Atıklar Tic. Ltd. Şti.’nin işçisi olan ……… TC. kimlik no.lu ve ……….. SSK. sicil no.lu ………, yük asansörü ile tıbbi atıkları indirdiği sırada, asansör içinde kaza geçirerek yaralanmış, bir  süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra kurtarılamayıp …….. tarihinde ölmüştür. (Kaza tutanakları, otopsi raporu)

            2- C.Savcılığı …….. no.lu dosyası üzerinden yürütülen soruşturma sırasında alınan …….. günlü Bilirkişi Raporunda, üst işveren konumundaki Hastanenin Müdür Yardımcısı …….’nin aslı kusurlu, işveren ……… Atıklar Tic. Ltd.Şti. sorumlusu ………’nın asli kusurlu, kazada ölen işçi ………’nun tali kusurlu oldukları sonucuna varılmış ise de, yargılama sırasında toplanacak kanıtlara göre kusur durumları yeniden belirleneceğinden, fazlaya ilişkin haklarımız saklı tutulmuştur. (Bilirkişi raporu eklidir.)

            3-a)…… tarihinde geçirdiği iş kazasında ağır yararlanıp ……… günü ölen sigortalı işçi ………. d.lu, ………. evli ve iki çocuklu olup, ölümüyle …….. d.lu eşi ………., ……….. d.lu kızı ……….. ve ………. d.lu kızı ……….. maddi desteğinden yoksun kalmışlardır. (Aile nüfus tablosu)

            b) Her ne kadar davacılara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, ………… maddesi ……. fıkrasına göre, bağlanan gelirlerin işverenden kusur derecesinin karşılığı olan “ilk peşin değeri” ve aynı maddenin 4. fıkrasına göre üçüncü kişi konumundaki Sağlık Bakanlığı’ndan kusur oranına isabet eden “ilk peşin değerin yarısı” Kurum’un rücu edebileceği miktarlar olup, ancak belirtilen miktarda tazminattan indirim gerekeceğinden ve bundan fazlası indirilemeyeceğinden, davacıların davalılardan (bağlanan gelirlerin ilk peşin değeri dışındaki) bakiye zararlarını isteme hakları bulunmaktadır.

            c) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, …………….maddesi uyarınca deliller toplanmak ve uzman bilirkişiye tazminat hesabı yaptırılmak suretiyle, davacıların bakiye maddi zararlarının ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınıp davacılara ödetilmesi istenmiştir.

            4-Tarafların sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilerek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir.

            Ancak ………………maddesindeki belirsiz alacak davasının uygulanması konusunda görüşler ve uygulama kesin belli olmadığı için, manevi tazminat için iki yol izlenecek; aynı dava içinde istenmesine olanak verilirse miktarı açıklanıp peşin harcı yatırılacak veya bu uygun görülmezse ayrı dava açılıp birleştirme istenecektir.

Hukuki Sebepler           : 

Deliller                        :  İş kazası tutanakları, ifadeler, ……… C.Savcılığı …….. sayılı soruşturma dosyası, ……. Asliye Ceza Mah. …… ve ……… Esas no.lu dosyaları, Müfettiş raporu, Hastane ile temizlik şirketi arasındaki hizmet alım sözleşmesi, işçi ile şirket arasındaki iş sözleşmesi, SGK kayıtları, işçinin özlük dosyası ve ücret belgeleri, nüfus kayıtları, bilirkişi kusur ve hesap raporları vs. her tür kanıt.

Sonuç ve istek  : Sunulan nedenlerle:

            İş kazası sonucu ölüm nedeniyle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, ………..maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile tüm davacılar için toplam ……… TL. manevi tazminatın olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınarak davacılara ödenmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Ekli belgeler     :

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)