İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri 6

İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örneklerini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

Davacılar        : 1-

                          2-

                          3-

Vekili              : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

Davalılar         : 1-

                          2-

                          3-

Dava                : İş kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalan davacılar için, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, …………. maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın,  olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesine karar verilmesi dileğidir.

Harca esas  değer          : ……. TL. (……)

Açıklamalar

            1-………… günü …………. ili ……… ilçesi ……..mevkiinde doğalgaz boru döşeme işini yapan ana ve taşeron şirketlerin işçisi olarak çalışan ………., kaynak ve taşıma işleri yapıldığı sırada, iş makinesinin manevra yaparken frenlerinin tutmaması ve çalışan işçilere çarpması sonucu ölmüştür. (Jandarma karakol görevlileri tarafından düzenlenen kaza tutanağı)

            2-……..C.Savcılığı ………. Hz. sayılı dosyasına verilen …….. günlü Bilirkişi Kurulu Raporunda, işveren ……… Tic. A.Ş.’ adına şantiye müdürü ………’nin asli kusurlu, taşeron …….. Ltd. Şti. adına şantiye şefi ………’ın tali kusurlu oldukları, kazaya uğrayan işçi ………. ile ölen işçi ……….’ın herhangi bir kusur ve ihmalleri bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu sonuca göre, asıl işveren ile taşeron temsilcileri ortaklaşa …….. kusurludurlar. (Bilirkişi raporu eklidir)

            3-……….. d.lu ………. kaynakçı ustası olarak çalışmakta ve ailesini geçindirmekte idi. (İş sözleşmesi)

            4-……….’ın ölümüyle ………….. d.lu eşi ……….., ………..d.lu kızı ……….., ……….. d.lu kızı ………. ve ……….. d.lu oğlu ………. destekten yoksun kalmışlardır. (Aile nüfus tablosu)

            5-a) Her ne kadar davacılara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, ………. maddesi …. fıkrasına göre, bağlanan gelirlerin işverenlerden kusur derecesinin karşılığı olan “ilk peşin değeri” Kurum’un rücu edebileceği miktar olup, ancak belirtilen miktarda tazminattan indirim gerekeceğinden ve bundan fazlası indirilemeyeceğinden, davacıların davalılardan (bağlanan gelirlerin ilk peşin değeri dışındaki) bakiye zararlarını isteme hakları bulunmaktadır.

            b) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, …………. maddesi uyarınca deliller toplanmak ve uzman bilirkişiye tazminat hesabı yaptırılmak suretiyle, davacıların bakiye maddi zararlarının ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınıp davacılara ödetilmesi istenmiştir.

            6-Tarafların sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilecek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir.

            Ancak …………….. maddesindeki belirsiz alacak davasının uygulanması konusunda görüşler ve uygulama kesin belli olmadığı için,  manevi tazminat için iki yol izlenecek, aynı dava içinde istenmesine olanak verilirse miktarı açıklanıp peşin harcı yatırılacak veya bu uygun görülmezse ayrı dava açılıp birleştirme istenecektir.

Hukuki Sebepler           : 

Deliller                        : İş kazası tahkikat belgeleri, iş müfettişi ve SSK müfettişi raporları, SSK. Sağlık Kurulu raporu ile gelir bağlama belgeleri, iş yeri kayıtları, işçinin sicil dosyası, işçinin yaptığı işe göre gerçek kazancının araştırılması, gerektiğinde dinlenecek tanıklar, bilirkişi kusur incelemesi, bilirkişi hesap raporu vb her türlü kanıt.

Sonuç ve istek  : Sunulan nedenlerle ve yargılama sırasında toplanacak delillere göre:

            İş kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalan davacılar için, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, ………….. maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı  ile sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesine karar verilmesini, saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Ekli belgeler:

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)