İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri 5

İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız iş kazaları nedeniyle tazminat davaları dilekçe örneklerini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

Davacılar        : 1-

                          2-

                          3-

Vekili              : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

Davalı             :

Dava                : İş kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalan davacılar için, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, ………….. maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın,  olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesine karar verilmesi dileğidir.

Harca esas değer          : ……….. TL. (………….)

Açıklamalar

            1-………… günü davalı işyerinde meydana gelen iş kazasında davacıların eşi ve babaları ………. sicil no.lu sigortalı işçi ………  ölmüştür.

            2- Kazanın nasıl olduğu ve işverenin sorumluluk derecesi hakkında davacıların bir bilgisi olmayıp, durum yargılama sırasında aydınlanacaktır.

            3- a) Bu kaza ile ilgili olarak SSK. tarafından gerekli tahkikat ve değerlendirmeler yapılıp, bir iş kazası olduğu sonucuna varıldıktan sonra, ölenin hak sahiplerine gelir bağlanmış, böylece dava şartı gerçekleşmiş bulunmakla, sigorta gelirlerinden artan bakiye zararlar için işbu dava açılmıştır.

            (Gelir bağlama belgeleri eklidir)

            b) ………. d.lu sigortalı işçi ………’ın ……….. tarihinde meydana gelen iş kazasında ölümüyle, desteğinden yoksun kalan haksahipleri, Eşi ………. d.lu ………., oğlu …….. d.lu ………  ve oğlu ……….. d.lu ……..’dır. (Aile nüfus tablosu)

            4- a) Her ne kadar davacılara Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, …………maddesi ……….fıkrasına göre, bağlanan gelirlerin işverenden kusur derecesinin karşılığı olan “ilk peşin değeri” ve aynı maddenin ………fıkrasına göre üçüncü kişi konumundaki Sağlık Bakanlığı’ndan “ilk peşin değerin yarısı” Kurum’un rücu edebileceği miktarlar olup, ancak belirtilen miktarda tazminattan indirim gerekeceğinden ve bundan fazlası indirilemeyeceğinden, davacıların davalılardan (bağlanan gelirlerin ilk peşin değeri dışındaki) bakiye zararlarını isteme hakkı bulunmaktadır.

            b) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, ……… sayılı Yasa’nın ………..maddesi uyarınca deliller toplanmak ve uzman bilirkişiye tazminat hesabı yaptırılmak suretiyle, davacıların bakiye maddi zararlarının ortaklaşa ve zincirleme davalılardan alınıp davacılara ödetilmesi istenmiştir.

            5- Tarafların sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminatın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilecek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir.

            Ancak ……….. maddesindeki belirsiz alacak davasının uygulanması konusunda görüşler ve uygulama kesin belli olmadığı için, manevi tazminat için iki yol izlenecek, aynı dava içinde istenmesine olanak verilirse miktarı açıklanıp peşin harcı yatırılacak veya bu uygun görülmezse ayrı dava açılıp birleştirme istenecektir.

Hukuki Sebepler     :  

Deliller                  : İş kazası tahkikat belgeleri, iş müfettişi ve SSK. müfettişi raporları, SSK. Sağlık Kurulu raporu ile gelir bağlama belgeleri, iş yeri kayıtları, işçinin sicil dosyası, işçinin yaptığı işe göre gerçek kazancının araştırılması, gerektiğinde dinlenecek tanıklar, bilirkişi kusur incelemesi, bilirkişi hesap raporu vb. her tür kanıt.

Sonuç ve istek  : Sunulan nedenlerle ve yargılama sırasında toplanacak delillere göre:

            İş kazası sonucu ölüm nedeniyle destekten yoksun kalan davacılar için, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, 6100 sayılı Yasa’nın 107.maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile sorumluluğun derecesine ve maddi zararın kapsamına göre yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama diğerleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverene ödetilmesine karar verilmesini, saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Ekli belgeler:

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)