İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri 4

İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örneklerini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

Davacı             :

Vekili              : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

Davalı             :

Dava                : İş kazasında beden gücü kaybına uğrama nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, …………..maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesi dileğidir.

Harca esas değer          : ………. TL.

Açıklamalar

            1-……… günü meydana gelen iş kazasında, …….. ve ………. Tic. Ltd. Şti. adlı işyerinde kaynakçı olarak çalışan işçi ………… işverenin ………. A.Ş.’ne ait işyerinde çift kiriş arabalı kaldırım makinesinin (…….) elektrik bara tesisatının montajını diğer kaynakçı ustalarıyla birlikte yaptığı sırada, ….. metre yükseklikten düşerek yaralanmış ve beden gücü kaybına uğramıştır. (Müfettiş tutanağı)

            2- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi ……… tarafından düzenlenen ……… gün ………. sayılı raporda, kazanın oluşunda işçinin % …. ve işverenin % …. kusurlu oldukları sonucuna varılmış ise de, bu raporda yapılan tespitler yanlış ve isabetsiz olup, Mahkemece görevlendirilecek bilirkişilerce, İş Yasasının 77.maddesine, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği mevzuatına görev işverenin işyerinde her türlü önlemleri alıp almadığı ve işçiyi olası tehlikelere karşı koruyup korumadığı değerlendirildikten sonra, kesin bir sonuca varılabilecektir. (Müfettiş raporu)

            3-Sosyal Güvenlik Kurumu İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün … günlü yazısında, davacı ……….’in beden gücü kayıp oranının % …. olarak belirlendiği bildirilmiştir. (SGK. yazısı eklidir)

            4-a) ………. d.lu işçi ………., …………. kaza tarihinde (…….) yaşında olu, % ….. beden gücü kaybı nedeniyle aynı işi yapamayacağından, başka bir işe de verilse ve kazançlarında bir azalma olmasa ile, Yargıtay’ın birleşik kararlarına göre, efor kaybı nedeniyle tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.

            b) Her ne kadar davacıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, almakta olduğu gerçek ücretlerine göre hesaplanacak maddi tazminat tutarı, bağlanan gelirin çok üzerinde olacaktır. (Kaynakçı ustalık belgesi)

            c) Öte yandan, ……….maddesi …..fıkrasına göre, sigortalı işçiye bağlanan gelirlerden dolayı Kurum’un işverenlere rücu edebileceği miktar, yalnızca kusur derecesinin karşılığı olan “ilk peşin değer” ile sınırlıdır. Bu husus dikkate alınarak, hesaplanacak tazminattan ancak “ilk peşin değer” kadar indirim yapılması gerekir. Sonraki gelir artışlarının da indirilmesi biçiminde (yanlış) uygulama, zarardan sorumlu kişilerin daha az tazminat ödemeleri e mal varlıklarının haksız korunması sonucunu doğurur ki, bu Borçlar Kanunu’nun haksız fiil ve sözleşmelere aykırılık hükümleri ile ölüm ve bedensel zararlara ilişkin maddelerinin anlam ve amacına aykırı olur. Ayrıca, ….. tarihinde yürürlüğe girecek ……………maddesiyle yasa koyucu iradesini açıklamış bulunmakla, buna aykırı karar verilemez.

            d) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, ………….maddesi uyarınca toplanacak delillere, kusur ve hesap raporlarına gire belirlenecek maddi tazminat tutarından, Kurum’ca bağlanan gelirin …………. maddesine göre yalnızca “ilk peşin değeri” indirildikten sonra, bakiye tazminat tutarının davalıdan alınıp davacıya ödetilmesi istenmiştir.

            5-a) Tarafların kusur ve sorumluluk dereceleri ile maddi zararın kapsamı belli olmadan istenecek bir manevi tazminattın ölçüsüz ve rasgele olacağı düşüncesiyle, buna ilişkin istek tutarı yargılamanın son aşamasında bildirilerek peşin harcı yatırılacak ve hüküm altına alınması istenecektir.

            b) Ancak …………..maddesindeki belirsiz alacak davasının uygulanması konusunda görüşler ve uygulama kesin belli olmadığı için, manevi tazminat için iki yol izlenecek; aynı dava içinde istenmesine olanak verilirse miktarı açıklanıp peşin harcı yatırılacak veya bu uygun görülmezse ayrı dava açılıp birleştirme istenecektir.

Hukuki Sebepler: 

Deliller            : İş kazası tutanakları, ifadeler, …… C.Savcılığı ……… sayılı soruşturma dosyası, İş Müfettişinin ………. gün ……….. sayılı raporu, SGK. ……… Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nün ……….. günlü yazısı, davacının beden gücü kaybına ilişkin Sağlık Kurulu Raporu, SGK. kayıtları ve gelir bağlama belgeleri, işyeri kayıtları ve işçinin özlük dosyası ile ücret belgeleri, nüfus kayıtları, bilirkişi kusur ve hesap raporları vs. her türlü kanıt.

Sonuç ve istek : Sunulan nedenlerle:

            İş kazasında beden gücü kaybına uğrama nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, ……………maddesine göre belirlenecek maddi tazminat  ile tarafların kusur ve sorumluluk derecelerine ve maddi zararın kapsamına göre, yargılamanın son aşamasında miktarı bildirilecek manevi tazminatın,  olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacıya ödenmesine karar verilmesini, saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Ekli belgeler:

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)