İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri 3

İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız iş kazaları nedeniyle tazminat davaları dilekçe örneklerini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

Davacı             :

Vekili              : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

Davalı             :

Dava                : İş kazası sonucu işgücü kaybı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, ……….maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile ……… TL manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden tahsiline karar verilmesi dileğidir.

Harca esas değer : ………. TL. Maddi tazminat için ve ………. TL manevi tazminat için

Açıklamalar

            1-…….. günü ……….  ……….. Otobüs terminalinde hak otobüsü şoförü …….. adlı kişinin Belediye otobüsü şoförlerinden birini dövmesi üzerine, olayla ilgili görevlendirilen davacı ………., gerekli müdahaleyi yapmak üzere terminale gelip ……. Otobüsünü seferden men etmek istediği sırada ……… adlı kişi tabancayla diz kapağından yaralamış ve sakatlanmasına neden olmuştur.

            2-a) Olayla ilgili olarak ……. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucu verilen …….. gün ve ………. Esas …… Karar sayılı kararla sanık …….. suçlu bulunmuş ve cezalandırılmıştır. (Mahkeme kararı eklidir)

            b) Öte yandan, bu gibi olaylarda İş Güvenliği yönünden gerekli ve yeterli önlemleri alması gereken ve Halk Otobüslerinin faaliyetlerini denetlemekle yükümlü bulunan davalı işveren kaza geçiren ve yaşam boyu sakat kalan işçiye tazminat ödemekle yükümlüdür.

            3-Bu kaza nedeniyle davacıya SSK.tarafından sürekli işgöremezlik geliri bağlanmış olup, Kurum Sağlık Kurulu’nca saptanan sakatlık derecesi %…..’tür. (SGK. gelir bağlama belgesi)

            4-a) Her ne kadar davacıya Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gelir bağlanmış ise de, almakta olduğu gerçek ücretlerine göre hesaplanacak maddi tazminat tutarı, bağlanan gelirin çok üzerinde olacaktır. (Davacının ücret bordroları eklidir)

            b) Öte yandan, ………….maddesi …..fıkrasına göre, sigortalı işçiye bağlanan gelirlerden dolayı Kurum’un işverenlere rücu edebileceği miktar, kusur derecesinin karşılığı olan “ilk peşin değer” ile sınırlıdır. Bu husus dikkate alınarak, hesaplanacak tazminattan ancak “ilk peşin değer” kadar indirim yapılması gerekir. Sonraki gelir artışlarının da indirilmesi biçimindeki (yanlış) uygulama, zarardan sorumlu kişilerin daha az tazminat ödemeleri ve malvarlıklarının haksız korunması sonucunu doğurur ki, bu, Borçlar Kanunu’nun haksız fiil ve sözleşmelere aykırılık hükümleri ile ölüm ve bedensel zararlara ilişkin maddelerinin anlam ve amacına aykırı olur. Ayrıca, ………. tarihinde yürürlüğe girecek ………………..maddesiyle yasa koyucu iradesini açıklamış bulunmakla, buna aykırı karar verilemez.

            c) Açıklanan bu nedenlerle, mahkemece, ……………maddesi uyarınca toplanacak delillere, kusur ve hesap raporlarına gire belirlenecek maddi tazminat tutarından, Kurum’ca bağlanan gelirin ………….maddesine göre yalnızca “ilk peşin değeri” indirildikten sonra, bakiye tazminat tutarının davalıdan alınıp davacıya ödetilmesi istenmiştir.

            5-Davacının işveren adına görev yaptığı ve şoförler arasındaki kavgayı soruşturduğu sırada, herhangi bir tahriki olmaksızın, saldırıya uğraması ve beden gücü kaybına uğraması nedeniyle, olay ve niteliği belli olmasına göre ……… TL manevi tazminat istenmiştir.

Hukuki Sebepler: 

Deliller             : İş kazası tahkikat belgeleri, iş müfettişi ve SSK. müfettişi raporları, Ceza Mahkemesi dosyası, SSK. Sağlık Kurulu raporu ile gelir bağlama belgeleri, iş yeri kayıtları, işçinin sicil dosyası, işçinin yaptığı işe göre gerçek kazancı, gerektiğinde dinlenecek tanıklar, bilirkişi kusur incelemesi, bilirkişi hesap raporu vb. her tür kanıt.

Sonuç ve istek  : Sunulan nedenlerle ve yargılama sırasında toplanacak delillere göre:

            İş kazası sonucu işgücü kaybı nedeniyle, fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere, ………maddesine göre belirlenecek maddi tazminat ile ……… TL manevi tazminatın, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden tahsiline karar verilmesini, saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Ekli belgeler:

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)