İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örnekleri 2

İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Hakkın Genel Bilgiler 2

Aşağıda sizin için hazırladığımız İş Kazaları Nedeniyle Tazminat Davaları Dilekçe Örneklerini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

Davacılar        : 1-

                          2-

                          3-

Vekilleri          : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI     

Davalılar         : 1-

                          2-

                          3-

Dava                : Ölümlü iş kazası nedeniyle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, ………..maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile tüm davacılar için toplam ……… TL manevi tazminatın olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacılara ödetilmesine karar verilmesi dileğidir.

Harca esas değer          : ………TL. (maddi tazminat için) ve ……… TL (manevi tazminat için)

Açıklamalar

            1-……. günü meydana gelen trafik iş kazasında, davacıların eş ve babaları ………. sigorta sicil no.lu ……….., davalı şirketin …………….. işyerinde “satış müdürü” olarak çalışmakta iken, şirket tarafından temin edilen ………. plâkalı otomobil ile görevli olarak ……….’ya giderken, araç sürücüsü ………’un …….. yakınlarında kaza yapması sonucu ölmüştür.

            Bu bir “trafik-iş kazası” olup, araçta “yolcu” ve “şirket görevlisi” olarak bulunan ………..’ın kusura katılımı söz konusu değildir. Buna göre, davalı şirket tehlike sorumlusu olarak zararın tamamından sorumludur. (Kaza tutanağı)

            2- ……. doğumlu ……… kaza ve ölüm tarihinde ……… yaşında, henüz genç olmasına rağmen mesleğinde ilerlemiş, başarılı bir yönetici idi. İşyerinden edinilen bilgilere göre ücret, ikramiye, sosyal yardım ve primlerle birlikte ayda ……… TL. civarında bir para eline geçiyordu ve bununla ailesine yüksek bir yaşam seviyesi sağlıyordu. Onun vakitsiz ölümüyle eşi ve çocukları rahat ve sorunsuz yaşam olanaklarından yoksun kalmışlardır.

            (Desteğin işyerindeki görevi ile ilgili belge, diplomaları ve son ücret bordrosu)

            3- a) Eş ………, ……. doğumlu olup …….. yaşındadır. Bundan bir yıl önce bir kızı diğeri oğlan olan ikiz çocuklar dünyaya getirmiş, eşini ölümüyle henüz birer yaşındaki ikizleriyle bir başına kalmıştır. Onları yetiştirmesi, belli bir yaşa getirmesi uçun bir zaman alacağından, yeniden evlenmesi ve yeni bir destek bulması son derece zayıf bir olasılıktır. Ayrıca, eşinin çok yüksük bir gelire sahip olduğu düşünüldüğünde, aynı maddi olanakları yeniden elde edebilmesinin olanaksızlığını kabul etmek gerekecektir.

            b) İkizler oğlu ……….. ve kız ……… …….. doğumlu olup henüz (..’er) yaşındadırlar. Onlar için babasız büyümek ve geleceğe hazırlanmak oldukça zor olacaktır.

            (Aile nüfus tablosu)

            4- ……….maddesi uyarınca, yargılama sırasında toplanacak ve incelenecek delillere, davacıların yukarıda açıklanan durumlarına ve desteğin yüksek kazanç düzeyine göre hesaplanacak destek tazminatı tutarından, SGK.’nun bağladığı gelirlerin …….. sayılı Yasa’nın …..maddesi …..fıkrasına göre rücua tabi “ilk peşin değeri”nin indirilmesinden sonra, kalan zarar tutarı üzerinden tazminata hükmedilmesi dileğinde bulunuyoruz.

            5- a) İş kazasında ölen ………….’ın yukarda açıklanan nitelikleri, meslekteki başarısı ve parlak geleceği ile genç eşinin henüz 1’er yaşındaki ikiz çocuklara bundan sonra yoksunluklarla sürdüreceği yaşam koşulları, karşılaşacağı zorluklar ve çocukların babasız büyüyecek olmaları gibi durumlar manevi tazminatın takdirinde ölçü olacaktır.

            b) Öte yandan, manevi tazminat takdir edilirken her iki tarafın da sosyal ve ekonomik düzeyleri dikkate alınacağına göre, davalı şirketin yabancı sermayeli, ekonomik yapısı son derece güçlü, geniş iş ve kazanç olanakları bulunan bir kuruluş olduğu ve yüksek bir tazminatın onun ekonomik durumunu sarsmayacağı gözden uzak bulundurulmamalıdır.

            c) Bu açıklamalarımız çerçevesinde, eş ……. için …….. TL. ve çocukların her biri için …….. TL olmak üzere, toplam ……TL. manevi tazminatın indirim yapılmaksızın aynen hüküm altına alınması dileğinde bulunuyoruz.

Hukuki Sebepler           : 

Deliller                        : ……….. C.Savcılığı ………. sayılı dosyası, kaza tutanakları, SSK. Müfettiş Raporu, gelir bağlama belgeleri, işyeri kayıtları, ölen kişinin şahsi sicil dosyası, ücret bordroları ve sair ödeme belgeleri, bilirkişi incelemesi v.s.

Sonuç ve istek  : Sunulan nedenlerle:

            Ölümlü iş kazası nedeniyle, fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak üzere, ……….maddesine göre belirlenecek destekten yoksun kalma tazminatı ile tüm davacılar için toplam …….. TL. manevi tazminatın  olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte davalı işverenden alınarak davacılara ödetilmesine karar verilmesini, saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Ekli belgeler:

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)