İş Akdinin Geçersizliği ve İşe İade Dava Dilekçe örneği

İş Akdinin Geçersizliği ve İşe İade Davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız iş akdinin geçersizliği ve işe iade dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ  MAHKEMESİNE

DAVACI                  :  

VEKİLİ                    : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI       

DAVALI                   :  

KONU                      :   İş Akdinin Geçersizliği ve İşe İade Talebimizden İbarettir.

DAVA DEĞERİ        :    ……………. TL

AÇIKLAMALAR

            1- Davacı, davalı Belediyece …./…../….. tarihinde … aylık sözleşme ile  inşaat mühendisi olarak işe alınmış …./…../….. tarihinde ….. bir sözleşme yapılmış, bu arada davacıya …..…. İşleri Müdür Vekilliği görevi verilmiş, …./…../….. tarihin de … aylık …. bir sözleşme yapılmış, …./…../….. tarihinde iş akdi usul ve yasaya aykırı nedenlerle, usul ve yasaya aykırı bir biçimde özellik İş Kanunun ……….. maddelerine aykırı olarak davalı tarafça feshedilmiştir. Müvekkilinin en son iki aylık brüt ücreti ……………… Türk Lirası, net ücreti ise …….. Türk Lirasıdır. Bu fesih işlemi …./…../….. de kendisine tebliğ edilmiştir. Bir yıl içerisinde üç kere sözleşme yapılması da İş Kanunun ……… md sine aykırı olup, zincirleme iş akdi yapılamaması kuralına aykırı bulunmaktadır. Bu yüzden taraflar arasındaki iş akdinin belirsiz sayılması gerekir.

            2-Fesih nedeni olarak da ruhsat talebinde bulunan …………… adlı şahsa ait yapının projesini davacının imzalamaması gösterilmiştir. Oysa …… adli kişinin binası daha önceden yapılmış bir bina olup, bu kişinin kredi alabilmesi için yapının ruhsatlandırılması hilesine başvurması ve Belediyenin de hatalı bir işleme aracılık etmemesi için müvekkil bu projeye karşı çıkmış ve imza atmamıştır. Çünkü bu bina yeni yapılıyormuş gibi müvekkilin muamele yapması istendiğinden bu durum da yani proje ile yapının aynı olmadığı müvekkilimce tespit edildiği için Kanuna aykırı emre müvekkil uymamış, Mevzuatın gereğini yapmıştır. Yine müvekkil, hâlihazırdaki yapının deprem yönetmeliğine uymadığını, kesitlerin yetersiz olduğunu görmüş ve projedeki kesitlerin de farklı çizildiğini tespit etmiştir. Bu şekildeki bir binaya ruhsat verilemeyeceğini ancak güçlendirme yapılırsa verilebileceğini belirtmesine rağmen Belediye Başkanının, yapının mevcut haline göre projelendirilmesi ve proje müellifinin Noter onaylı fenni mesuliyet belgesini getirmesi halinde ruhsat verileceğine dair görüşü nedeni ile usul ve yasaya aykırı bir şekilde müvekkilinin iş akdine son verilmiştir. Bu projeyi onaylaması hususunda da müvekkile “kızım bu iş çocuk oyuncağı değil, ya yarım saat içerisinde imzala ya da Belediyeyi terk et” diye de müvekkile baskı yapmış, müvekkil kabul etmeyince de iş akdini feshetmiştir. Deprem yönetmeliğine aykırı proje sureti dilekçemiz ekindedir.

            3-Müvekkil, haksız fesih nedeni ile ücret vs. hiçbir hakkını alamamış, hatta geçici işçilere tanınan kadrolu çalışma hakkından da mahrum bırakılmıştır. Tüm bu nedenlerle ve İş Kanunun …. md.sine göre  fesih bildirime itiraz ediyoruz ve …… md.sindeki hakların müvekkilime iadesini talep ediyoruz.

DELİLER                         : İş akitler, fesih yazısı, bordrolar, feshe neden olduğu iddia edilen inşaat projesi, tanık, bilirkişi vs. tüm deliller.

HUKUK SEBEPLER        :  

TALEP SONUCU             : Yukarıda arz edilen nedenlerle haklı davanın kabulü ile usul ve yasaya aykırı feshin geçersizliğine ve müvekkilin işe iadesine, ……….. md.sindeki tazminatlar da dahil tüm hakların davalından tahsiline avukatlık ücreti dahil yargılama giderlerinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)