iş akdinin feshine ilişkin itiraz dilekçe örneği

iş akdinin feshine ilişkin itiraz Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız iş akdinin feshine ilişkin itiraz dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : Fesih bildirimine itiraz.

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalıya ait …………… işyerinde, …./…./…… tarihinden itibaren çalışmakta iken, …./…./…… tarihinde tebliğ edilen bildirim ile iş akdinin fesh edildiği bildirilmiştir.

            2- Fesih bildiriminde hiçbir sebep gösterilmediği (veya gösterilen sebep geçerli bir sebep olmadığı) için, yasal süresi içinde fesih bildirimine itiraz ediyoruz.

            Yasaya aykırı fesih bildiriminin iptali için işbu davanın açılması zorunlu olmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  İş sözleşmesi, fesih ihbarı, tanık beyanı ve her tür delil.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, yasaya aykırı feshin geçersizliğine, iş sözleşmesinin devamına, davacının başvurması halinde başvurudan itibaren bir ay içinde işe alınmasına, bu süre içinde işe almadığı takdirde … aylık ücret tutarı olan …. TL tazminat ödemesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)