irade dışı fesih işçinin alamadığı son iki aylık maaş kıdem tazminatı dava dilekçe örneği

irade dışı fesih işçinin alamadığı son iki aylık maaş kıdem tazminatı davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız irade dışı fesih işçinin alamadığı son iki aylık maaş kıdem tazminatı dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                     :

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                     :

DAVA                         : İş akdinin; müvekkilimin iradesi dışında sona erdirilmesinin gerekçesi işveren tarafından kuruluşa kasıtlı olarak yansıtılarak mağduriyetine neden olduğu ve bu bağlamda, müvekkilimin davalının işyerinde alamadığı son iki aylık maaş, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile, izin ve bayram tatilinde çalışmış olması sebebiyle, bugünlerin karşılığı olan tazminatın ve yapmış olduğu işin prim karşılığı kendisine ödenmesi gereken miktarın  müvekkilime ödenmesi ile, sigortasız çalıştırıldığı sürelere ilişkin hizmetin tespitine  ve sonuç olarak, işyerinden alamadığı talep konusu olan kıdem ve ihbar tazminatı ile maaş artı primlerin işverenden alınıp davacıya verilmesine, ayrıca sigortasız çalıştığı sürelerin hizmet süresinin de tespitine ilişkindir.

Açıklamalar

            1- Müvekkil ………, davalı firma olan ……. ……Ltd Şirketinde …….. tarihinde çalışmaya başlamış, ancak, ne yazık ki müvekkilim sigorta başlangıcı …….. olarak bildirilmiş ve giriş ile sigorta tarihi arasında  2 ay süre ile sigortasız olarak çalıştırılmıştır.

            2- Müvekkillin yapmış olduğu iş, dijital güvenlik sistemi içerisinde yer alan teknik ürünlerin satışı ile ilgili olup, işveren davalı ile yapmış olduğu anlaşma gereği, maaş artı prim üzerine anlaşmışlardır.

            3– Bu süre içerisinde müvekkillim …….. TL’lık satış yapmış olup, satışın %’7 si üzerinden anlaşma yapıldığı halde ……. TL komisyonunu dahi alamamıştır.

            4– Müvekkil hakkında işverence işten ayrılma bildirgesi düzenlenirken, kendisinin bilgisi dışında hakkında sanki istifa etmiş gibi işlem yapılmış, müvekkil bu bağlamda, işsiz kaldığı süre için ilgili kuruluşa başvurduğunda, hakkında işsizlik sigortasından kaynaklanan ücret ödemesi için ilgili kuruluş kendisine istifa ettiği gerekçesiyle ve bildirgenin de bu şekilde doldurulduğu için ödeme yapılamayacağı bildirilmiştir.

            Müvekkil bu çerçevede gerçek iradesinin dışında işveren tarafından gerçeğe aykırı bir şekilde bildirge düzenlemek suretiyle, müvekkilim ekonomik haklarından yoksun bırakılmış ve büyük bir ölçüde mağduriyetine sebebiyet vermiştir. Hatta, bildirge imzalanırken şirket yetkilileri olayı gizlemiş ve müvekkile belli bir süre mağduriyetinin giderilmesi için ilgili kuruluşa başvurarak parasını alabileceği dahi söylenmiştir.

5– Dilekçemize ekli işten ayrılma bildirgesinde de görüleceği üzere; düzenleme tarihi olan ……. tarihinden önceki iki aylık dönemin karşılığı olan maaşı müvekkilime ödenmemiştir.

            6– Müvekkil çalıştığı süre içerisinde hiçbir şekilde izin kullanmamış, bayram tatiline çıkmamış bunun karşılığı olan ücretler dahi ödenmemiştir.

            7– Yukarıda açıklandığı üzere müvekkilimin iş akdi feshi haksız olup iş hukuku ve iş güvencesine ilişkin düzenlemeler ve diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde hukuka aykırı olup iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

Deliller             : Tanık anlatımları, bilirkişi incelemesi, İşten ayrılma bildirgesi, Vadesiz Hesap Ekstresi, Proforma Teklif örneği, Satış sözleşmesi örneği ve diğer yasal kanıtlar.

Hukuki Nedenler        :

Sonuç Ve İstem           : Açıklanan ve yargılama sürecinde mahkemeye sunulacak diğer deliller ve kanıtlar bağlamında;

            İş akdinin; müvekkilimin iradesi dışında sona erdirilmesinin gerekçesi işveren tarafından kuruluşa kasıtlı olarak yansıtılarak mağduriyetine neden olduğu ve bu bağlamda, müvekkilimin davalının işyerinde alamadığı son iki aylık maaş, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ile, izin ve bayram tatilinde çalışmış olması sebebiyle, bugünlerin karşılığı olan tazminatın ve yapmış olduğu işin prim karşılığı kendisine ödenmesi gereken miktarın  müvekkilime ödenmesi ile, sigortasız çalıştırıldığı sürelere ilişkin hizmetin tespitine  ve sonuç olarak, işyerinden alamadığı talep konusu olan kıdem ve ihbar tazminatı ile maaş artı primlerin işverenden alınıp davacıya verilmesine, ayrıca sigortasız çalıştığı sürelerin hizmet süresinin de tespitine, yargılama giderleri ile avukatlık ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)