ipoteğin kaldırılması dilekçe örneği

ipoteğin kaldırılması Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ipoteğin kaldırılması dilekçe örneğini görebilirsiniz.

…. İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

İPOTEĞİN KALDIRILMASINI

İSTEYEN (BORÇLU)            :

BORÇLU VEKİLİ                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF

(ALACAKLI)                         :

DAVA KONUSU                    : ……. gereği ipoteğin terkinine karar verilmesi.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim B’nin  …..’ye olan ……. TL borcuna karşılık ……. İli, …….. İlçesi, …….. mevkiinde ve tapunun …../ada ….. parselde kain taşınmazı üzerinde K.T. lehine bir ipotek tesis edilmiştir.

            2- Müvekkilim B, alacaklıya olan …… TL borcunu ödemiş olmasına rağmen, alacaklı, ipoteği kaldırmaktan kaçınmaktadır. Alacaklıya, müvekkilim tarafından ihtarname çekilmesine ve ….. hükmü gereğince …… İcra Müdürlüğü tarafından …./…./….. tarihli yazı gönderilmesine karşılık alacaklı ipoteğin kaldırılmasına yanaşmamaktadır.

            3- Bu itibarla, ….. hükmü gereğince müvekkilime ait taşınmaz üzerindeki ipoteğin terkini için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  Tapu kaydı, alacaklıya gönderilen ihtarname, ……. İcra Müdürlüğünün …../… esas sayılı icra takip dosyası ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile, müvekkilime ait bulunan taşınmaz üzerindeki ipoteğin ………. hükümleri gereğince kaldırılmasına, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin alacaklı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Borçlu Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)