İnşaat sözleşmenin iptali dava dilekçe örneği

İnşaat sözleşmenin iptali Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız inşaat sözleşmenin iptali dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI                     :

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                     :

KONU                                    : İnşaat sözleşmenin iptali hakkında.

HARCA ESAS

DEĞER                       :  ………. TL (Bilirkişi marifeti ile esas değer ortaya çıktığında, değer artışının ortaya çıkması halinde fazlaya ilişkin harcın tarafımızca yatırılması koşulu ile)

AÇIKLAMA

            1- Müvekkil …….. oğulları …….. ve ………’in de katılımı ile ……… tarihinde davalı ile “düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi” düzenlemiş, sözleşme içeriğine göre;

            “…-………., …………Mah. ………. ada, 1 parselde kayıtlı taşınmazdaki …………’e ait olan intifa hakkı ………… tarihinde ……….. Noterliğince de kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapıldığından, en geç 3 gün için ………… tarafından tapu başvurusu yapılarak kaldırılacaktır.

            -Yukarıdaki taşınmazın üzerine Vergi Dairesi tarafından  …………’in vergi borcu tarafından konulan hacizle ilgili borç ……….. tarafından ödenecektir.

            -…………. tarafından, arsa sahiplerine ……… TL ödenmiştir.” şeklinde sözleşme içeriği oluşturulmuştur.

            Yine sözleşmenin ek bölümünde ise “… Taşınmazın müteahhite tesliminden itibaren ………. ve çocuklarına daire teslim edilinceye kadar kira bedeli ödenecektir. Kira bedeli …….. TL’den fazla olmayacaktır…” şeklinde not düşülmüştür.

            2- Yapılan sözleşme üzerine bu kez dayanakları da hüküm altına alınacak şekilde taraflar bu kez, ……… Noterliğinin ……… tarih ve ………yevmiye numarası ile müvekkilim ve çocuklarının katılımı ile birlikte “düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi” imzalanmıştır.

            3-İlerleyen süreçte müvekkilim ve çocukları ile birlikte şahsınız arasında düzenlenen “düzenleme şeklinde taşınmaz satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi” uyarınca sözleşme hükümlerine aykırı olarak müvekkilimin oğlu ………..’in kendi şahsi payını hiçbir yasal yetkisi ve hakkı olmadığı halde size ………. TL’ye sattığı ve bu çerçevede de müvekkilimin zarar gördüğü anlaşılmaktadır.

            4-Öncelikle söz  konusu gayri menkul üzerindeki intifa hakkı müvekkilim ……….’e ait olmakla, ………..’in müvekkilimin bilgisi ve rızası dışında yapmış olduğu tasarrufun hukuki bir geçerliliği olmayacağı aşikardır.

            5-Belirlenen süre içinde kat karşılığı inşaat sözleşmesi uyarınca davalı edimlerini yerine getirmediğinden bahisle ………tarihinde ihtarname çekilmiş ve her ne dense ihtarnamemize hiçbir şekilde yanıt verilmemiştir. Müvekkilim yine iyi niyetini koruyarak ve müteahhidin kendisini oyalayarak bugün yarın teslimi yapacağım demek sureti ile oyalamış ve ne yazık ki gelinen noktada sözleşme karşılığı davalı edinimlerini hiçbir şekilde yerine getirmemiştir, hatta müvekkilimin istihbari araştırması sonucunda davalının yerine getirme yükümlülüğüne rağmen başkasına sattığı ve tapuda da başkası adına işlem gördüğü anlaşılmıştır. Müvekkil ……….. ilgili tapu dairesine gittiğinde büyük bir şok yaşamıştır.

            Mahkemenize sunulan ilgili belgeler, gözetildiğinde müvekkilimin büyük bir mağduriyeti oluştuğundan işbu davayı açma zaruriyeti hasıl olmuştur.

SONUÇ VE İSTEM

            1-Özellikle anlaşmaya konu olan sözleşmenin davalının edimlerini yerine getirmemiş olması nedeni ile İPTALİNE,

            2-Mevcut tapuya kayıtlı arsa üzerine yapılan inşaatın başkalarına devir edilmiş olabileceği ihtimali gözetilerek varsa ilgili tapu dairesine yazı yazılmak sureti ile davalı üzerine kayıtlı edime konu olan inşaat üzerine TEDBİR KOYULMASINA, 

            3-Maddi ve manevi tazminat haklarımızın saklı tutulmasına,

            4-Davamızın kabulü ile, yargılama masrafları ile vekalet ücretlerinin davalıdan alınmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)