imzaya itirazın kaldırılması dilekçe örneği

imzaya itirazın kaldırılması Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız imzaya itirazın kaldırılması dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA TETKİK MERCİİ  MAHKEMESİNE

İCRA DOSYA NO                    :

İTİRAZIN GEÇİCİ OLARAK

KALDIRILMASINI İSTEYEN

(ALACAKLI)                           :

ALACAKLI VEKİLİ                : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF (BORÇLU)     :

DAVA KONUSU                      :  Davalı borçlunun yapmış olduğu imzaya itirazın kaldırılması talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı B, müvekkilim A’ya olan …… (…..) TL borcuna karşılık olarak ……. düzenleme tarihli ve ……. vadeli bir senet vermiştir. Ancak vadesinin gelmiş olmasına rağmen, borçlu borcunu ödememiş ve bu nedenle …. …. İcra Müdürlüğünün …../…. esas sayılı takip dosyası ile icra takibi başlatmıştır. Davalıya ödeme emri gönderilmiş ve davalı da yasal süresi içinde söz konusu senet altındaki imzanın kendisine ait olmadığı iddiasıyla …./…./…. tarihinde senet altındaki imzaya itiraz etmiştir.

            2- Ancak senet düzenleme şeklinde taraflar arasında imzalandıktan sonra ……. noterliğince de tasdik edilmiştir. Bu itibarla davalının itiraz ettiği imza, kendisine ait olup imzaya itirazları da hukuki dayanaktan yoksundur.

            3- Davalının itirazı üzerine icra takibi durmuştur. Bu itibarla, duran icra takibine tekrar devam edilebilmesi için ……… hükümleri gereğince iş bu itirazın kaldırılması davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  …… …. İcra Müdürlüğünün …../…. esas sayılı takip dosyası, senet ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile davalı borçlunun itirazının kaldırılmasına, duran icra takibinin devamına, davalının, …….. icra inkar tazminatı ödemeye mahkum edilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Alacaklı  Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)