imzaya ilişkin itirazının kaldırılması dilekçe örneği

imzaya ilişkin itirazının kaldırılması Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız imzaya ilişkin itirazının kaldırılması dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

İCRA DOSYA NO                     : 

İTİRAZIN KALDIRILMASINI

İSTEYEN (DAVACI)             : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF (BORÇLU)       : 

DAVA KONUSU                        :  Davalının yapmış olduğu imzaya ilişkin itirazının kaldırılması talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı B, müvekkilim D’ye olan …… (……..) TL borcunu ödemediği için hakkında …… ….. İcra Müdürlüğünün …./…. esas sayılı takip dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus takip yolu ile icra takibi başlatmıştır. Davalıya ödeme emri gönderilmiş ve davalı da kanuni süresi içinde kambiyo senedi üzerindeki imzaya itiraz etmiştir. Bu itiraz üzerine takip durmuştur. Davalının itirazı üzerine icra takibi durmuştur.

            2- Ancak senet B tarafından imzalanmıştır.

            3- Bu itibarla, duran icra takibine tekrar devam edilebilmesi için ……. hükümleri gereğince iş bu itirazın kesin kaldırılması davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     : …….. ve ilgili maddeleri, Hukuk Yargılama Usulü Yasası ve ilgili mevzuat.

Deliller :                                  ……… İcra Müdürlüğünün ……/…. esas sayılı takip dosyası ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile davalı borçlunun ileri sürdüğü imzaya ilişkin itirazın kaldırılmasına, duran icra takibinin devamına ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)