İhbar Ve Kıdem Tazminat İle Fazla Çalışma Ücretlerinin Tahsili Dava Dilekçe Örneği

İhbar Ve Kıdem Tazminat İle Fazla Çalışma Ücretlerinin Tahsili Davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ihbar ve kıdem tazminat ile fazla çalışma ücretlerinin tahsili dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                     :

VEKİLİ                       : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                      :

DAVA                         :  İhbar Ve Kıdem Tazminat İle Fazla Çalışma Ücretleri Karşılığında Toplam …… TL’nin Davalıdan Alınması,

Açıklamalar

            1-Müvekkilim ……. davalı  Alüminyum San. ve Tic. Ltd Şirketi ile ekte sunmuş olduğumuz protokol çerçevesinde iş akdi imzalamıştır.

            2-Müvekkilim işyerinde çalışmakta iken, haklı bir neden ileri sürmeksizin ve müvekkilime bu konuda daha önceden hiçbir bildirim yapılmadığı halde,  Noterliği aracılığı ile kendisine yapılan bildirimle iş akdi feshedilmiştir.

            3-İş akdinin fesh edildiğine dair ilgili noter ihbarnamesi müvekkilime hızlı posta yolu ile müvekkilime ……..tarihinde tebliğ edilerek iş akdi tek taraflı olarak feshedilmiştir.

            4-Davalının tek  taraflı olarak ve haklı bir neden bulunmaksızın yapmış olduğu ihtarname içeriğinde “yasal haklarınız tarafınıza ödenecektir” diye bildirimde bulunmuştur.

            5-Kendisine işyerinde yapılan bildirime göre ihbar ve kıdem tazminatı ile fazla çalışma ücreti karşılığında toplam olarak …….. TL ödeme yapılacağını ve bu bağlamda da bordronun hazır edildiğini ancak, 1-2 hafta beklemesi gerektiği ifade edilmiştir.

            6-İşveren davalı müvekkilime bordronun hazırlandığı ve müvekkilime vermiş olduğu güven duygusu içinde salt müvekkilim herhangi bir şekilde … günlük süre içerisinde işe dönmeme davası açmaması gerektiğini de, bu nedenle de krizde olduğu sebebiyle ödemenin 1 ay içinde yapılacağı ifade edilmiştir.

            7-Aradan geçen süreye karşın bugüne dek müvekkilime hiçbir ödeme yapılmadığı gibi müvekkilimin sözlü talepleri de işveren tarafından yerine getirilmemiştir.

            Açıklanan nedenlerle işbu davanın açılması zarureti doğmuştur.

Hukuki Nedenler                    :

Deliller                                    : İşyeri sigorta bordrosu, bilirkişi incelemesi, ihtarname, tanıklar

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen deliller de göz önüne alınarak; ihbar ve kıdem tazminatı ve fazla çalışma ücretleri toplamı olan ……. TL ile yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalıdan alınmasına karar verilmesi dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)