İhbar Tazminatı istemli dilekçe örneği

İhbar Tazminatı Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ihbar tazminatı istemli dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA                                     : İhbar Tazminatı (……. TL).

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalıya ait …………… işyerinde, …./…./…… tarihinden itibaren çalışmaktayken, davalı işveren hiçbir bildirimde bulunmadan, …./…./…… tarihinde iş akdini fesh ettiğini belirterek davacıyı işyerine aldırtmamıştır.

            2- Davacının çalışma süresi .. yıldan fazladır. Aylık ücreti de sağlanmış maddi menfaatleri ile birlikte (….) TL’dır. Davalı yasal zorunluluk olmasına rağmen bildirim süresine ilişkin bu ücretleri ödemeye yaklaşmadığından toplam (……….) TL’nın yasal yollardan tahsil edilmesi gerekmiştir.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  İş sözleşmesi, ücret bordroları, tanık beyanı ve her tür delil.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, ………TL ihbar tazminatının faiziyle birlikte davalıdan tahsiline, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)