İhalenin feshi dava dilekçe örneği

İhalenin feshi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ihalenin feshi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

….. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI………

DAVALI                                 : …….

DAVA KONUSU                    : Ortaklığın giderilmesi davası sonucu satılarak ortaklığının giderilmesine karar verilen gayrimenkulün İcra Müdürlüğü kanalıyla yapılan satışının feshi talebinden ibarettir.

AÇIKLAMALAR                   : 1- Müvekkillerimin murisleri olan … Baba vefat ettikten sonra, muristen kalan ve ………. İli, …… İlçesi, ……. köyü sınırları içerisinde bulunan arazileri kendi aralarında rızai taksim yoluyla paylaşma konusunda anlaşamadıkları için ……… Sulh Hukuk hakimliğinde ortaklığın giderilmesi davası açılmış ve söz konusu dava sonucunda da ….. Sulh Hukuk Hakimliği’nin ……….. tarih ve ……/….. E., ……./…..K. Sayılı kararı ile gayrimenkul satışı suretiyle ortaklığın giderilmesine karar verilmiştir.

            2- ………. Sulh Hukuk Hakimliği’nin ………… tarih ve ……… E., …………. Sayılı kararının kesinleşmesinden sonra İlgili İcra Müdürlüğünden satış talebinde bulunulmuş ve …………. tarihinde açık arttırma yoluyla söz konusu gayrimenkuller satılmış bulunmaktadır. Ancak sonradan edindiğimiz bilgilere göre, satış işlemine hile karıştırılmış ve ……. isimli şahıs, müvekkillerime ait olan gayrimenkulleri hile yoluyla çok düşük fiyattan satın almıştır.

            3- Diğer taraftan, Müvekkillerime ait Gayrimenkulleri satın alan …….. gerek satış sırasında gerekse satıştan itibaren bir aylık süre dolmasına rağmen, satım bedelini bir türlü ödememiştir.

            4- Bu itibarla, söz konusu ortaklığın giderilmesi kararıyla satışına karar verilen ve ………………..’a satımı ile sonuçlanan satış işleminin feshi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : ………. Sulh Hukuk Hakimliği’nin ………. tarih ve ………E., ………. K. Sayılı kararı, Gayrimenkullerin satış dosyası, tanık beyanı, bilirkişi incelemesi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda saydığımız nedenlerle, iş bu şikayetimizin kabulü ile, …… Sulh Hukuk Hakimliği’nin ……….. tarih ve ………………….. Sayılı kararı ile satışına karar verilen gayrimenkullerin satımına hile karıştırılmış olması ve ayrıca gayrimenkulleri satın alan Ş…………….’in satım bedelini yasal süresi içinde yatırmamış olmasından dolayı satış işleminin feshine, yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz olunur. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)