İflas kararı verilmesi dava dilekçe örneği

İflas kararı verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız iflas kararı verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE

DAVACI (ALACAKLI)          :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI (BORÇLU)              :

KONUSU                                : İflas kararı verilmesi talebinden ibarettir.

CEVAPLARIMIZ                  : 1- Müvekkilimin alacaklı bulunduğu B hakkında  …. İcra Müdürlüğü’nün ……… tarih ve ………. esas sayılı takip dosyası ile icra takibinde bulunduk.

            2- Bu sırada borçlunun malvarlığı üzerindeki ihtiyati haciz talebimiz kabul edildi ve mahkemenizce ……… tarih ve ………. sayılı kararla ihtiyati haciz kararı verildi. Davalı ihtiyati haciz kararına itiraz etmemiştir. Borçlu B iflasa tabi gerçek kişidir.

            3- Bu nedenle borçlunun iflasına karar verilmesi için işbu davayı açma zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : İcra takip dosyası, borç senedi, ticaret sicil memurluğu yazısı ve her türlü delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen hususlar dikkate alınarak davalı borçlunun ……….’ye göre iflasına karar verilmesini ve yargılama giderleriyle vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine karar verilmesinin saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)