İcra Takip Dosyasının Kaybolması sebebiyle suç duyurusu dilekçesi örneği

İcra Takip Dosyasının Kaybolması sebebiyle suç duyurusu Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız icra takip dosyasının kaybolması sebebiyle suç duyurusu dilekçesi örneğini görebilirsiniz.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

YAKINAN                  :

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

ŞÜPHELİ                   :

SUÇ                            : İcra Takip Dosyasının Kaybolması

SUÇ TARİHİ  :

AÇIKLAMALAR

            1- Müvekkilimin bir alacağından ötürü ……… İcra Müdürlüğü’nün …../…… esas sayılı dosyasıyla borçlular aleyhine icra takibi başlatılmıştır. İşbu dosyada borçlulara ait taşınmaz mallar haczedilmiştir. İcra dosyası üzerinden işlem yapmak ve taşınmaz malların satış işlemlerini başlatmak üzere icra dairesine başvurulduğunda icra dosyasının yerinde olmadığı görülmüştür. Tüm aramalarımıza ve uyarılarımıza rağmen icra dosyası bulunamamıştır.

            2- Tarafımızca ……… tarihinde Kurum Arşivi Müdürlüğü’ne başvurulmuştur. Ancak olumsuz yanıt alınmıştır. İcra Müdürlüğünce tarafımızdan dosyanın aranması için süre istenmiştir ve bu süre kendilerine verilmiştir. Aradan geçen süreye rağmen icra dosyası bulunamamış ve icra müdürlüğünce tekrar arşive sormamız istenmiştir.

            3- Bunun üzerine yeniden ………. tarihinde kurum Arşiv Müdürlüğü’ne başvurulmuştur. Ancak yine olumsuz yanıt alınmıştır. Nihayetinde görüldüğü üzere aradan çok uzun bir zaman geçmiştir.

            4- Bu halde ………. tarihinde icra müdürlüğüne takibi yenileme istediğimiz iletilmiştir. İcra dosyası yine bulunamamış ve yine ……….. tarihinde kurum Arşiv Müdürlüğüne tezkere yazılmıştır. Ancak yine olumsuz yanıt alınmıştır.

            5- Öte yandan yaptığımız araştırmalar neticesinde haciz fekki işlemi yapılacağından bahisle………. tarihinde icra müdürlüğünce kurum arşivine dosyanın gönderilmesi hususunun istendiği anlaşılmıştır. Ancak bu yazıya da kurum Arşivince olumsuz yanıt verildiği ve dosyanın kendilerine teslim edilmediği bildirilmiştir.

            6- Tüm bu izahlarımız ve ekli belgelerden de anlaşılacağı üzere İcra Müdürlüğüne hayli uzun bir zaman tanınmış olmasına rağmen alacaklı bulunduğumuz icra takip dosyasını bulamamışlardır. İcra Müdürlüğünün mesuliyeti altındaki dosya kaybedilmiştir. Zaman içerisinde sürekli olarak başvurularımız sonuçsuz kalmış ve İcra Müdürlüğünce dosyamız  korunamadığı gibi bulunamamıştır da. Kurum Arşivi Müdürlüğü vermiş olduğu tüm cevaplarda,  “kendilerine dosyanın teslim edilmediğini” açıkça belirtmiştir. Bilindiği üzere alacak haklarımız işbu takip dosyasına bağlıdır. Bir hukuk devletinde alacağını tahsili hususu icra hukuk kurallarına göre yapılır. İşbu görevi üstlenen kurum ise, İcra Müdürlüğü memurlarının kusurları tartışılmazdır. Bu halde müvekkilimin zararına olarak sorumlulukları altındaki icra dosyasını kaybeden ve bulamayan anılı icra müdürlüğü memurları hakkında şikayette bulunmak zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ NEDENLE              :  5237 sayılı TCK ve 2004 sayılı Kanun, ilgili mevzuat.

HUKUKİ DELİLLER             :  Tanık beyanları, diğer deliller,

SONUÇ VE İSTEM    : Yukarıda açıklanan nedenlerle anılı icra dosyasının kaybedilmesi ve bulunamamasında kusurları bulunan ve mevzuata göre sorumlu olan ……….İcra Müdürlüğü memurları hakkında gerçekleştirmiş oldukları fiilleri nedeniyle cezalandırılmaları için gerekli soruşturmanın yürütülerek kamu davası açılmasına karar verilmesini arz ederim.

Yakınan Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)