İcra Takibi Yetki itirazı talepli dilekçe örneği

İcra Takibi Yetki itirazı Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız icra takibi yetki itirazı talepli dilekçe örneğini görebilirsiniz.

……. İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

SUNULMAK ÜZERE

…. İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

YETKİ İTİRAZINDA

BULUNAN ŞİKAYETÇİ        :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

VEKİLİ                                  :

İCRA DOSYASI                     : ……….. İcra Müd. ……… s. takip dos.

DAVA KONUSU                    : Yetki itirazı talebinden ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Davalı alacaklı tarafından müvekkilim Borçlu ………… ile diğer borçlu …………. aleyhine ………….. İcra Müd. ………. s. dosyası ile kambiyo senetlerine mahsus yolla icra takibine geçilmiş ve ödeme emri müvekkilime……….günü tebliğ edilmiştir. Takibe konu çek incelendiğinden keşide yerinin Ankara, muhatap bankanın ……….. A.Ş. ……… şubesi, keşideci müvekkilimin ikamet ve tebligat adresinin ……………. ……….. olduğu açıkça ortadadır.

            2- Kıymetli evraka bağlı alacakların aranılacak nitelikte olduğu açıktır. Şikayete konu takibin yapıldığı ………. İcra Müdürlüğünün yetkisiz olduğu açıkça ortadadır. Yetkili icra dairesi …….. icra daireleridir. Bu nedenle şikayetimizin kabulü ile yetkisizlik nedeniyle takibin iptaline karar verilmesi gerekmektedir.

            3- Ayrıca takibe konu çek, müvekkilimin elinden rızası dışında hile ile alınmış olup anılan çekin iptali amacıyla ……. …. Asliye Ticaret Mahkemesinde açtığımız “çek iptali” davası halen devam etmektedir.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  İcra dosyası, banka dekontu, faks mesajı içeriği ve her türlü delil.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda yazılı nedenlerle yetki itirazımızın kabulü ile ……. İcra Müd. ……… s. takibinin iptaline, dava sonuna kadar icra talebinin geçici olarak durdurulmasına, tüm yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Borçlu Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)