İcra emrine itiraz dilekçe örneği

İcra emrine itiraz Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız icra emrine itiraz dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : İcra emrine itirazdan ibarettir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim davalıdan bir otomobil almıştır ve borcu için …….. Tapu Müdürlüğü’nde tapunun ……cilt …… sayfa ve …..sırasında kayıtlı taşınmazı üzerine ipotek koydurmuştur.

            2- Ancak borç ivedil (muaccel) olmadan müvekkilim tarafından davalıya ….. tarihinde ödenmiştir. Buna rağmen davalı D. müvekkilim aleyhinde icra takibinde bulunmuştur.

            3- Süresi içinde borca itiraz etmek için işbu dilekçeyi verme zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  …. …. İcra Müd. …../…. sayılı takip dosyası, borcun ödendiğine dair makbuz, tapu kaydı ve hür türlü delil.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda arz edilen nedenlerle itirazımızın kabulü ile icra takibinin kaldırılmasına karar verilmesini ve masrafların davalıdan alınmasını dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)