Hakem sıfatıyla taşınmaza vaki müdahalenin önlenmesi dava dilekçesi

Hakem sıfatıyla taşınmaza vaki müdahalenin önlenmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız hakem sıfatıyla taşınmaza vaki müdahalenin önlenmesi dava dilekçesini görebilirsiniz.

(HAKEM SIFATIYLA DAVAYA BAKMAYA YETKİLİ)

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 : T.C. İçişleri Bakanlığı …… İl Özel İdare Müdürlüğü

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 : T.C. Maliye Bakanlığı …….. Defterdarlığı,

DAVA KONUSU                    : ….. sy. Y. gereğince, Sayın Hakimliğiniz tarafından Hakem sıfatıyla taşınmaza vaki müdahalenin önlenmesi talebinden ibarettir.

DAVA DEĞERİ                     : …… TL

OLAYLAR                             : 1- Davalı idare hiçbir ilgisi ve hakkı olmadığı halde, ………. İli, ………. mevkiinde, özel hastane diye anılan sağlık kurumunun tam karşısında bulunan, tapunun ….. ada, …… parsel de kain ve …./…./…… tarih, ……. yevmiye numarası ile müvekkil idare adına kayıtlı bulunan …… metrekare büyüklüğündeki arsaya, üzerine yeni ………. Defterdarlığı binası inşaatı yapmak üzere el atmış bulunmaktadır.

            2- Söz konusu taşınmazda gerek davalı idarenin gerekse Maliye Bakanlığının herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Nitekim, müvekkil idare bağlı olduğu İçişleri Bakanlığından almış olduğu …./…./…… tarih ve ……… sayılı emir gereği söz konusu arsaya yeni Özel İdare binası için malzemeler taşımış durumda iken, davalı idarenin arsaya el atması tamamen haksız ve hukuka aykırıdır.

            3- Bu itibarla, davalı idarecinin hiçbir hakkı olmadığı halde haksız olarak el attığı arsadaki müdahalesinin kaldırılması için, ….. sy. Yasa hükümleri gereğince sayın mahkemenizin hakem sıfatıyla iş bu el atmanın önlenmesi davasını incelemesini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : Tapu kaydı, tanık beyanı, keşif ve her tür delil.

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda arz edilen nedenlerle davamızın kabulü ile; müvekkil idare adına kayıtlı bulunan taşınmaza davalı idare tarafından yapılan müdahalenin …… sy. Y. hükümleri gereğince hakem sıfatıyla önlenmesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)