Haczedilen malların borçluya aidiyetine ve üçüncü şahsın istihkak iddiası dava dilekçe örneği

Haczedilen malların borçluya aidiyetine ve üçüncü şahsın istihkak iddiası davası Hakkında Genel bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız haczedilen malların borçluya aidiyetine ve üçüncü şahsın istihkak iddiası dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

. İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI (ÜÇÜNCÜ KİŞİ)     :

DAVA KONUSU                    : Haczedilen malların borçluya aidiyetine ve üçüncü şahsın istihkak iddiasının reddine karar verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim D, borçlu B’den olan …………. TL alacağını alamadığı için ….. … İcra Müdürlüğünün ……/….. esas sayılı takip dosyası ile icra takibi başlatmış ve bu takip kesinleşmiştir.

            2- Haciz aşamasında müvekkilim, ….. şahıs ………’ya ait olan ayakkabı imalathanesindeki ayakkabılar üzerine haciz koydurmuştur. Haciz sırasında ayakkabı dükkanı bulunan borçlu B üzerine haciz konulan ayakkabıların ücretinin kendisince ödendiğini ve nakliyede çıkan bir sorun nedeniyle ayakkabıları iki gün içerisinde alıp götüreceğini belirtmesine rağmen, davalı istihkak iddiasında bulunmuştur. Davalının bu iddiası haciz tutanağına geçirilmiştir.

            3- Ancak yaptığımız inceleme sonunda davalı Ü.K.’nın iddiasının yersiz olduğunu, ayakkabıları borçluya sattığını bedelini aldığını ve faturasını da kestiğini görmüş bulunuyoruz. Bu nedenle davalının söz konusu istihkak iddiası doğru değildir.

            4- ……… İcra Müdürlüğünce haciz tutanağına geçirilen istihkak iddiasına karşı istihkak davası açma süresi içinde iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                     :

Deliller :                                  ……. …. İcra Müdürlüğünün …../….. Esas sayılı takip dosyası, borçlunun ayakkabı dükkanını işlettiğine ilişkin vergi dairesinden ve ticaret odasından alınan yazılar, davalının borçlu adına kestiği faturalar, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda saydığımız nedenlerle; hacizli ayakkabılar üzerindeki davalının istihkak iddiasının reddine, yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)