Güç kaybı tazminatının ve tedavi giderlerinin tazmini dava dilekçe örneği

Güç kaybı tazminatının ve tedavi giderlerinin tazmini davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız güç kaybı tazminatının ve tedavi giderlerinin tazmini dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(İhtiyati tedbir isteklidir)

Davacı                       : 1-

Vekili                        : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

Davalılar                   : 1)

                                   2)

                                   3)

Dava                         : 1) Trafik kazasında yaralanan ………….’ın …………..maddesine göre bedensel zararlarının ve tarafların kusur oranlarının tespit ile (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) güç kaybı tazminatının ve tedavi giderlerinin  hesaplatılarak işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden ve sigortacı yönünden dava tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılara ödetilmesine, kazaya neden olan aracın trafik kaydına ihtiyati tedbir konulmasına karar verilmesi dileğidir.

            2) Manevi tazminat, zarar ve kapsamı belli olduktan sonra istenecektir.

Harca esas değer        : ……..

Açıklamalar

            1-a) ………. günü ……….. adlı sürücü, yönetimindeki ………… plakalı araçla ………. Mahallesi …….8. Sokağa giriş yaparken yaya ……….’a çarparak yaralanmasına ve yaşam boyu beden gücü kaybına uğramasına neden olmuştur. (Kaza raporu) 

            b)Trafik kazası tespit tutanağında ve ……..C.Savcılığı ………….. no.lu soruşturma dosyasına verilen bilirkişi raporunda yayanın asli  ve sürücünün tali kusurlu olduğu açıklanmış ise de, olay yerinin okul önü olduğu ve öğrencilerin dağılmakta bulunduğu bir saatte kazanın meydana geldiği hususları dikkate alınmamıştır. Bu nedenle, mahkemece toplanacak delillere ve yeniden yaptırılacak bilirkişi incelemesine göre tarafların kusur oranları kesin belli olacaktır.(Bilirkişi raporu)

            2-a) ………Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’nun …….. gün ……….sayılı raporunda davacı …………..’ın beden gücü kayıp oranı % 48 olarak saptanmıştır. Kuşkusuz bu konuda bir itiraz olduğunda yeniden sakatlık raporu alınması gerecektir. (Rapor eklidir.)

            b) ………. d.lu davacı ………..,  ……………. kaza tarihinde (….) yaşında, ………. Lisesi ……. sınıfı öğrencisi olup, kaza geçirdikten sonra bir yıl okula gidememiş, daha sonraki yıl ve halen okuluna devam etmekte ise de, kalıcı sakatlığa nedeniyle okuluna gidip gelirken ve günlük yaşamını sürdürürken zorluk çekmekte, çoğu zaman aile yakınlarından birinin yardımı gerekmektedir.

            (Okul müdürlüğünden alınan belge eklidir)

            c) Ayrıca ilerde çalışma yaşamına atılması veya ev kadını olarak ev hizmetlerini üstlenmesi durumunda, yaşam süresinin sonuna kadar sakatlığı oranında zorluk çekecektir. Bu nedenle “güç kaybı tazminatı” istememiz gerekmiştir.

            d) Yargıtay’ın zamanla artık yerleşik hale gelen kararlarında, haksız eylem sonucu sakat bırakılan kişilerin bir iş ve kazançları olması bile, günlük yaşamlarını sürdürürlerken sakatlıkları oranında zorlanacak olmaları, yaşıtlarına göre daha fazla güç (efor) sarf edecek kazanç elde edecekleri kabul olunmakta ve buna “güç kaybı kuramı” denilmektedir. Yaşlı kişiler için kabul edilen bu kuralın, henüz çalışma yaşamına atılmamış küçük yaşta sakat bırakılan çocuklara da uygulanması bir hakkaniyet gereği ve yaşam kuralı olacaktır.

            e)Açıklanan bu nedenlerle, toplanacak delillere göre davacının “güç kaybı tazminatı”nın ………………. maddesi uyarınca hesaplatılarak hüküm altına alınması dileğinde buluyoruz.

            3-a) Her ne kadar davacını bir kısım tedavi giderleri devlet hastanesince karşılanmış ise de, kaza geçirdiği tarihten tamamen iyileşinceye kadar geçen sürede pek çok masraflar yapılmıştır. Bunların tamamına yakınının belgelenmesi mümkün olmadığından, Yargıtay’ın tedavi ve iyileşme giderlerinin çok kapsamlı olduğuna, bunların istenmesi için belge koşul olmadığına ve ……….. maddesi gereğince zararın ve kapsamının belirlenmesi gerekeceğine ilişkin kararları doğrultusunda, davalılardan istenebilecek tedavi ve tüm iyileşme giderlerinin uzman bilirkişi aracılığıyla hesaplatılması,

            b) Her ne kadar, sigortacının tedavi giderlerinden sorumluluğu konusunda ………….maddesinde ………. sayılı Yasa ile değişiklik yapılarak, bu tür zararlar Sosyal Güvenlik Kurumu’na yüklenmiş ve ayrıca sigortacı yönünden sorumluluk hastane masrafları ile sınırlandırılmış ise de, bu değişiklik Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğundan, Mahkemece değerlendirilmesi dileğinde bulunuyoruz.

            4-a) Kalıcı sakatlığın yarattığı ruhsal ve yaşamsal olumsuzluklar ile davacının bir genç kız oluşu gözetilerek, yargılamanın son aşamasında sorumluluğun derecesi ve zararın kapsamı kesin belli olduktan sonra miktarı açıklanacak manevi tazminatın olay tarihinden işletilecek faiziyle birlikte işleten ve sürücüsünden tahsiline karar verilmesi dileğinde bulunuyoruz.

            b) ……………. maddesinin uygulanması henüz yeni olduğundan, bu konudaki belirsizliklerin giderilmesinden sonra, eğer aynı dava içinde manevi tazminat istenmesi olanaksız görülürse, usul ekonomisine aykırı olmasına karşın, manevi tazminat için ayrı bir dava açmak zorunda kalınacaktır.

            5-Kaza yapan ……….. plakalı kamyon, kaza tarihi itibariyle geçerli ………… numaralı trafik sigortası ile davalı Sigorta Şirketine sigortalı bulunduğundan, sorumluluk sınırları içinde sigorta şirketi de dava edilmiş, davadan önce bir başvuru yapılmadığından dava tarihinden faiz istenmiştir.

Hukuki Sebepler        : 

Deliller                      : Kaza tutanakları, ………C.Savcılığı, ……….. no.lu soruşturma dosyası ve bilirkişi raporu, ………….Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’nun ………… gün  ……….sayılı raporu, tedavi belgeleri, davacının öğrenci olduğuna ve bir yıl okula gidemediğine ilişkin belge ve okul yazıları, güç kaybı tazminatına ve tedavi giderlerine ilişkin Yargıtay kararları, Trafik Sigortası poliçesi, bilirkişi kusur ve hesap raporları, tanıklar vs. her tür delil.

Sonuç ve istek            : Sunulun nedenlerle:

            1) Trafik kazasında yaralanan ………..’ın ……….. ……….maddesine göre bedensel zararlarının ve tarafların kusur oranlarının tespiti ile (fazlaya ilişkin haklar saklı kalmak üzere) güç kaybı tazminatının ve tedavi giderlerinin hesaplatılarak işleten ve sürücü yönünden olay tarihinden ve sigortacı yönünden dava tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte ortaklaşa ve zincirleme davalılara ödetilmesine,

            2) Kazaya neden olan aracın trafik kaydına “ihtiyati tedbir” konulmasına,

            3) Zarar ve kapsamı belli olduktan sonra açıklanacak manevi tazminat isteğinin de, olay tarihinden işletilecek faizi, yargılama giderleri ve avukatlık ücretiyle birlikte işleten ve sürücüye ödetilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Ekli belgeler:

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)