Görevlendirme kararının iptali dava dilekçe örneği

Görevlendirme kararının iptali davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız görevlendirme kararının iptali dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİNE

DAVACI                     :

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                     : ………. Belediye başkanlığı;

KONU                        : Müvekkilim ……..’in usul ve yasaya uygun olarak atanması yapılmak suretiyle ……. Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ifa etmekte iken, bu kez hukuki düzenlemelere aykırı olarak müvekkilimin ……. tarihli “Personel Hareket Onayı”  ve ………. tarihli ……Belediye Başkanlığının yazıları ile görev ve unvan değişikliği yapmak suretiyle müvekkilim zabıta müdürü olarak …… Derecenin birinci kademesi karşılığı aylık almakta iken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde kadro görevini yapmasına ilişkin kararın hukuka aykırılığı  sebebiyle iptaline ve zabıta müdürü olarak eski görevine iadesine  karar verilmesi istemine ilişkindir.

Tebliğ Tarihi   : ……….

Maddi Olay                : Müvekkil ………., …….. Belediyesi Başkanlığında koruma ve güvenlik görevlisi olarak çalışmakta iken ………. tarihinde Başkanlık Personel Hareket onayı ile zabıta memuru kadrosuna atanmış, uzun yıllar bu görevde bulunduktan sonra ……….. tarih ve …….. sayılı Başkanlık olurları ile bu kez vekaleten zabıta komiseri olarak görevlendirilmiş, bu görevinde üstün başarı göstererek Başkanlık onayı ile  ……….. tarih ve …….. sayılı olurları ile  zabıta amiri olarak görevlendirilmiş, ilerleyen süreçte bu kez ……….. tarih …….. sayılı yazıları ile asaletten aranan şartlar vekalette de aranır ilkesine uygun olarak boş olan zabıta müdürlüğüne vekaleten müvekkil zabıta müdürü olarak atanmış, daha sonra ise müvekkil ………… tarihi ve ………. sayılı karar ile zabıta müdürlüğüne asaleten atanmış, ancak, tüm süreçlerdeki hukuka uygunluk koşullarını taşımasına rağmen, bu kez …………. tarihinde “Personel Hareket Onayı” ile tamamen ters bir uygulama ile hiçbir hukuksal dayanağı olmadan hakkında Personel Hareket Onayı düzenlenmiş olup …….. tarihinde de ifa etmekte olduğu zabıta müdürlüğü görevinden alınmak suretiyle Çevre ve Koruma Kontrol Müdürlüğüne zabıta memuru olarak görevlendirilmesinin, mevcut yasal düzenlemelere, yönetmeliklere aykırılığı sebebiyle kararın iptaline ilişkindir.

Hukuki Nedenler: Dilekçemizde eklediğimiz belgeler ve açıklayacağımız sebeplerle ilgili idarenin müvekkilim hakkında yapmış olduğu işlemin sebep, konu ve maksat yönlerinden hukuka aykırı olduğunun nedenlerini arz etmeye çalışacağız.

Mahkemenizce bilindiği üzere, idari işlemlerin hukukun genel ilkelerine ve genel usullerinde uygun olması gerekir.

            Bu bağlamda;

            İdarenin yapacağı işlemlerde genel olarak, idari işlemlerin,

  • İnsan haklarına saygılı olması,
  • Kanun önünde eşitlik ilkesine uyması,
  • Hukuki güvenlik ve istikrar ilkesinin ihlâl edilmemesi,
  • Tarafsızlık, iyi yönetim, açıklık ve katılım ilkelerine göre hareket edilmesi,
  • Ölçülülük ilkesine uyulması
  • Bilgilendirme yoluna gidilmesi,
  • Usul ekonomisine uyulması,
  • Kamu kararına göre hareket edilmesi gerekir.
  • Kişilik haklarının özenle korunması ilkesinden sapmamalıdır.

İdari Usul Yasası ve diğer yasal mevzuatlar çerçevesinde; kamu yetkisinin kullanımında, özel yasalarda açıkça belirtilmesi, yer almasa dahi yukarıda yer alan ilkelere uygun hareket etme zorunluluğu, bunun aksi halinde ise yaptırım uygulaması söz konusu olacaktır. (İdari Yargıda Dava Açma ve Davaların Takip Usulü, Dr. Zuhal Bereket Baş, Dr. Selami Demirkol, Beta Yayınevi Ankara 2004)

AÇIKLAMALAR

(Davamızın ana hatları ile kısaca özeti)

            1-Müvekkil ……………., ………… Belediye Başkanlığında ………… tarihinde koruma ve güvenlik memuru olarak göreve başlamış, bu görevde uzun süre kaldıktan sonra …………. tarih ve ………….. sayılı “Personel Hareket Onayı” ile ………… Belediyesine zabıta memuru kadrosuna naklen atanmıştır.  Ek-1

            2-………… Belediye Başkanlığının ……….. tarih ve ……… sayılı olurları ile bu kez vekaleten zabıta komiseri olarak görevlendirilmiştir. (Ek-2)

            3-Müvekkil bu görevini liyakatla ve başarılı bir şekilde yürütmüş daha sonra ise Başkanlık Makamının ………. tarih ve ……… sayılı olurları ile ………. Zabıta Merkez Amirliğinde, Merkez Amiri olarak görevlendirilmiştir. (Ek-3)

            4-Bu görevini de başarılı bir şekilde yürüten müvekkilim bilahare Başkanlık Makamının 11.11.2011 tarihli yazıları gereğince vekaleten zabıta müdürü olarak görevlendirilmiştir. (Ek-4)

            5-Müvekkil Zabıta Müdürlüğünü vekaleten yaklaşık ……. yıl süre ile başarılı bir şekilde yürütmüş ve terfilerinde hiçbir aksama olmaksızın 2. Derecenin 1 kademesine gelmiştir. İçinde bulunduğu konumu düzenleyen tüm yasal prosedürlere uygun bir şekilde bir görevi asaleten yürüten bir kişide aranması gereken tüm özellikleri taşımış, ağır ve yorucu hizmetlerinin yanında mevcut eğitimini daha bir üst seviyede tamamlamak adına ………..Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimini ………… tarihinde başarı ile tamamlamış ve fiziki çalışması yanında tahsil ve eğitim durumunu da en üst düzeye taşımıştır. (Ek-5)

            6-Mesleğindeki başarısı, gösterdiği üstün çalışma ahlakı, eğitim düzeyinde yapmış olduğu derece gözetilmek suretiyle müvekkil ……….Belediyesi Başkanlığınca bu kazanımları gözetilerek …………. tarih ve ………. sayılı “Personel Hareket Onayı” ile 1. Dereceli zabıta müdürü kadrosuna asaleten naklen ataması yapılmıştır. (Ek-6)

            Mahkemenizin, emsal niteliği taşıyabileceğini düşündüğümüz ve bu bağlamda Mahkemenizin  takdir ve değerlendirmesinde bir kanaat oluşturması çerçevesinde, yapılan atamaya ilişkin, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel  Müdürlüğünün ………. ve ……….sayılı konuya ilişkin bir değerlendirme yazısı da ayrıca arz edilmiştir. (Ek-7)

            7-Müvekkil bu görevini yürütmekte iken, Başkanlık Makamının yasal dayanaktan yoksun, hiçbir hukuki gerekçe içermeyen bir değerlendirme ile ve görevini ifa etmekte iken, bu kez ……… tarih ve ……… sayılı “Personel Hareket Onayı” ile (Ek-8)  …… tarih ve 1491 sayılı yazıları ile müvekkil …….. Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde zabıta memuru olarak görevlendirilmiştir. (Ek-9)

            8-Müvekkil yukarıdan beri yapmış olduğumuz açıklamalar ile açıklamalarımızı destekleyen belgeler gözetildiğinde, tüm görev süresince liyakatla çalışmış, başarıları amirlerince sürekli ödüllendirilmiş ve mevcut görevine üstün çalışması ve liyakatı ile gelmiş, bu göreve gelirken de yasal düzenlemelerin kendisine vermiş olduğu haklar çerçevesinde göreve kendini taşımış, tüm süreçlerde yapmış olduğu memurluk görevini incitecek ve mahiyetindeki çalıştığı memurları sevk ve idarede en küçük bir zaafiyet yaratmamış, kamu hizmetinin en iyi şekilde yürütülmesine çalışmış, sürekli olarak amirlerince ve Başkanlıkça takdir edilmiş, sözlü veya yazılı hiçbir disiplin cezası almamış, sicili itibariyle üstün vasıflara haiz bir kişidir.

            9-Yapılan uygulama müvekkilimin kişilik ve onurunu zedelemesi bir yana, hiçbir yasal dayanağı olmadan bu hukuki işleme maruz kalması nedeniyle de büyük bir maddi kayba uğramıştır.

            Dilekçemize ekli belgelerden de anlaşılacağı üzere müvekkilin maruz kaldığı maddi kayıplarda belgeleri ile sunulmuştur. (Ek-10-11)

            Sonuç olarak; Yukarıda açıkladığımız tüm hususlar ile bunu destekleyen yazılı belgeler (kanıtlar) birlikte değerlendirilerek iptali istenen idari işleme konu olan idari işlemin yasal düzenlemelere aykırı olduğu anlaşılmakla, söz konusu idari işlemin iptaline karar verilmesi için bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

Sübut Deliller : İlgili yasal düzenlemeler, vekaletname, müvekkilim hakkındaki idari işleme ilişkin belgeler,

Hukuki Deliller           : İlgili yasal düzenlemeler yanında Anayasamızın bireysel özgürlükleri ve maddi hakları koruyan düzenleyici hükümler 657 sayılı yasanın ilgili hükümleri ile ilgili mevzuat,

Sonuç Ve İstem           :  Müvekkilim ……..’in usul ve yasaya uygun olarak atanması yapılmak suretiyle ……… Belediyesi Zabıta Müdürlüğünü ifa etmekte iken, bu kez hukuki düzenlemelere aykırı olarak müvekkilimin ………. tarihli “Personel Hareket Onayı”  ve …….. tarihli ……..Belediye Başkanlığının yazıları ile görev ve unvan değişikliği yapmak suretiyle müvekkilim zabıta müdürü olarak 2. Derecenin birinci kademesi karşılığı aylık almakta iken, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde kadro görevini yapmasına ilişkin kararın hukuka aykırılığı  sebebiyle iptaline ve zabıta müdürü olarak eski görevine iadesine, yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygıyla arz ile talep ederiz.

E k l e r :

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)