Geçici iş ilişkisi sebebiyle alacak dava dilekçe örneği

Geçici iş ilişkisi sebebiyle alacak davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız geçici iş ilişkisi sebebiyle alacak dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İŞ MAHKEMESİ

DAVACI                                 :

VEKİLİ                                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALILAR                         :

DAVA                                     : Geçici iş ilişkisi sebebiyle alacak. (……. TL)

OLAYLAR                             : 1- Davacı müvekkil, davalılardan …………..’a ait olan …………. adlı işyerinde …. yıldan fazla süredir çalışmaktadır.

            2- Ancak …./…./……. tarihinde müvekkilinde rızası alınarak iş görme edimini yerine getirme görevi geçici olarak diğer davalıya devredilmiş ve böylece geçici iş ilişkisi kurulmuştur. Geçici iş ilişkisinin kurulmasından sonra müvekkilin …. aylık maaşı olarak …… TL alacağı birikmiştir. Bu alacak bugüne kadar ödenmediği gibi, geçici iş ilişkisi kurulan işveren asıl işverenin, asıl işverende geçici iş ilişkisi kurulan işverenin sorumlu olduğunu belirterek bu borçtan kendilerinin sorumlu olmadıklarını ve ödemeyeceklerini belirtmektedirler.

            3- Hem daha önce kararlaştırılmış, hem de yasal zorunluluk olmasına rağmen her iki davalı da birikmiş maaşları ödemekten kaçındığı için davacı müvekkil hakkını yasal olarak talep etmek zorunda kalmıştır.

            Bu sebeplerle işbu davayı açmak zorunlu olmuştur.

Hukuki Sebepler                     :  

Deliller :                                  İş sözleşmesi, geçici iş ilişkisi sözleşmesi, tanık beyanı ve her tür delil.

Sonuç Ve İstem                       : Yukarıda arz edilen sebep ve gösterilen delillere göre davanın kabulü ile, birikmiş maaş toplamı olan …… (…..) TL’nın, her ay için temerrüt tarihinden itibaren yasal faizi ile birlikte, her iki davalıdan müştereken ve müteselsilen tahsiline, yargılama gideri ve vekalet ücretinin davalılara yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)