Gayrimenkul satış vaadine dayanan cebri tescil kararı verilmesi dava dilekçe örneği

Gayrimenkul satış vaadine dayanan cebri tescil kararı verilmesi davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız gayrimenkul satış vaadine dayanan cebri tescil kararı verilmesi dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

(İhtiyati Tedbir Taleplidir)

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : ……. tarihli Gayrimenkul satış vaadine dayanan cebri tescil kararı verilmesi talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Müvekkilim ……… davalı ……….. ile ……….. ili ……….. ilçesi, ………. ada ……….parselde bulunan …….. metrekarelik arsanın satımı konusunda ……….. Noterliğinde düzenlenen ……… tarih ve ……………../…. yevmiye numaralı Gayrimenkul Satım Sözleşmesi yapmıştır.

            2- Gayrimenkul satım sözleşmesine göre; davalının ……… tarihinde ………. ili ……….. ilçesi …….. ada ………. sayılı parselde bulunan ………metrekarelik arsasını müvekkilim …………’ya devredeceği vaadine karşılık, müvekkilim de arsa bedeli olan toplam …… (……..) TL’nin ……… (………..) TL’sini peşin olarak ödemiş, kalan ……… (……….) TL’yi de devir tarihinde ödeyeceği konusunda anlaşılmıştır.

            3- Sözleşmedeki devir tarihinin geçmesine ve davalıya çekilen ihtara rağmen davalı, yukarda belirtilen arsanın devrine yanaşmamaktadır. Ayrıca davalının, söz konusu arsayı üçüncü bir kişiye satmak istediği duyumları aldım.

            4- ………… tarihli Gayrimenkul satım vaadi sözleşmesinde belirtilen devir süresinin geçmesine rağmen dayalı devir işlemlerine yanaşmadığından ve söz konusu arsayı üçüncü kişilere devretme tehlikesi bulunduğundan ihtiyati tedbir talebiyle işbu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :

DELİLLER                            : …….. tarihli Gayrimenkul satım vaadi sözleşmesi, tapu kayıtları, davalıya çekilen ihtarname ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ                     :

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile;

            1- Öncelikle, arsanın üçüncü kişilere devrine engel olunmak üzere tapu kaydı üzerine tedbir konulmasına,

            2- Davalının yukarda tapu kaydı verilen arsanın tapuda devri konusunda icabına,

            3- Tapuda davalı adına tescilli bulunan arsanın tescilinin iptali ile müvekkilim adına tesciline,

            4- Yargılama masrafları ile ücreti vekaletin davalı üzerinde bırakılmasına, karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)