Fuzuli İşgal nedeniyle tahliye dava dilekçe örneği

Fuzuli İşgal nedeniyle tahliye davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız fuzuli İşgal nedeniyle tahliye dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

……. SULH HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI                                 :

DAVACI VEKİLİ                  : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                 :

DAVA KONUSU                    : Fuzuli İşgal nedeniyle tahliye talebidir.

OLAYLAR                             : 1- Kiracı K, mülkiyeti müvekkilim Kiralayan …’ye ve …….. ili, ……. ilçesi ……… adresinde bulunan dairede …./…./….. başlangıç tarihli kira sözleşmesi gereğince kiracı olarak oturmakta ve halen aylık …….. TL kira ödemektedir.

            2- Kiracı ….. ile Müvekkilim Kiralayan .. arasında yapılan kira sözleşmesinin özel şartlar başlığını taşıyan bölümün .. maddesinde «kiracı hiçbir surette kiralananı bir başka kişiye alt kiraya veremez ve kira sözleşmesini devredemez» hükmü yer almaktadır.

            3- Ancak söz konusu hükme rağmen Kiracı …. yukarıdaki adreste bulunan daireyi davalı Üçüncü (ad Soyad) şahsa kiralamıştır. Bu durum gerek ……….sözleşme hükümlerine aykırı olup, davalı da söz konusu kiralananda fuzuli işgal durumundadır.

            4- Bu itibarla mülkiyeti müvekkilime ait daireyi işgal eden davalı haksız alt kiracı …..’nün işgalinin sona erdirilerek kiralananı tahliyesi için iş bu tahliye davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER            :  

DELİLLER                            : …./…./… tarihli kira sözleşmesi, tapu kayıtları, tanık beyanı ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

CEVAP SÜRESİ                     :

SONUÇ VE İSTEM                : Yukarıda sayılan nedenlerle davalı aleyhine fuzuli işgal nedeniyle açılmış bulunan davamızın kabulü ile davalının işgali altında bulunan daireyi tahliyesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)