ehliyet alabilme yeterliliğinin tüm koşulları mevcut olması sebebiyle ehliyet başvuru dilekçe örneği

ehliyet alabilme yeterliliğinin tüm koşulları mevcut olması sebebiyle ehliyet başvurusu Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız ehliyet alabilme yeterliliğinin tüm koşulları mevcut olması sebebiyle ehliyet başvuru dilekçe örneğini görebilirsiniz.

………… İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                                   …………..

KONU : Müvekkilim …………. ile ilgili olarak ehliyet başvurusu sonucunda, ehliyet alabilme yeterliliğinin tüm koşulları mevcut olması sebebiyle, müvekkilim adına ehliyetin ilgili belgeler ve yasal düzenlemelerde gözetilmek suretiyle, ehliyetin tanzim edilerek verilmesi istemine ilişkindir.

HAKKINDA İSTEMDE

BULUNULAN :

VEKİLİ                      : Av.Gonca AYAS KAMIŞLI&Av.Mehmet KAMIŞLI

AÇIKLAMALAR

            1- Müvekkilim ………, her yurttaş gibi ehliyet almak için müracaatta bulunmuş ve ……… Kurs Müdürlüğüne başvurusunu yapmış ve almış olduğu kurs sonucunda, kursu başarıyla bitirerek ………. Kurs Müdürlüğünde 22.10.2002 tarihinde Motorlu Taşıt Sürücü Sertifikası almaya hak kazanmıştır.

            2- Müvekkilimin daha sonra yaşamış olduğu sağlık sorunları yanında adli yönden geçirmiş olduğu bazı problemler sebebiyle müracaatını daha sonra yapmıştır.

            3– ………. Trafik Tescil Şube Müdürlüğüne müvekkilimin ehliyet almak için yapmış olduğu başvurusunda ekte sunulan belgeden de anlaşılacağı üzere, müvekkilimin hakkında …….. 4. Ağır Ceza Mahkemesinin ……. esas …….. karar sayılı ilamın, müvekkil hakkında kurulan gerekçeli kararın 2. bendinde hakkında 404/2. maddesi gereğince ceza tayin edilmiş olması sebebiyle başvurusu red edilmiştir.

            4- Oysa bilindiği üzere; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 41. maddesinin değişik e bendi aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

            Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları başlığını taşıyan ilgili düzenlemeye göre;

            “e-) Değişik: 17.10.2996- 4199/8 md.) hükümlü olmama şartları:

            Türk Ceza Kanununun 403, 404’nücü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanunun 28 ve 29’uncu maddeleri, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12’nci maddesinin 3’üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,” şeklindeki düzenlemeye göre, müvekkilim eski 765 sayılı Türk Ceza Kanununun 403, 404 maddeleri uyarınca hakkında bir kez ceza tayin edilmiştir.  Yasa ise maddenin açık metninden anlaşılacağı üzere, ehliyet verilmeme koşulunu ikiden fazla mahkûmiyet alması halinde sınırlamıştır. Oysa müvekkilim söz konusu maddeler uyarınca bir kez ceza almıştır.

            Kaldı ki, müvekkilim bu suçun cezasını da 5237 sayılı yasanın ilgili hükümleri uyarınca hakkında verilen ceza yeni Türk Ceza Kanununun 191/2-3-4 maddeleri uyarınca Denetimli Serbestlik Tedbiri uygulanmış ve bu süreyi de tedavilerini aksatmaksızın 21.09.2008 tarihinde tamamlamıştır.

            Bunun yanında; 2918 sayılı yasanın işlenen suçlar nedeniyle “sürücü belgelerin geri alınması ve yerine getirilmesi” başlığı altında düzenlenen ilgili hükümleri de aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

            Bu bağlamda;

            “ Madde; 119 (Değişik birinci fıkra: 17.10.1996- 4198/38 md.) sürücü belgeleri, belge alındıktan sonra bu kanunun 41’nci maddesinin (e) bendinde yazılı suçlardan biri ile mahkûmiyet halinde süresiz geri alınır” şeklindeki madde içeriğinden anlaşılacağı üzere, bu maddenin de müvekkilim hakkında 2918 sayılı yasanın 41/e bendinin düzenleniş içeriğine göre uygulanma olanağı kesinlikle yoktur.

            a-) Tüm bu açıklamalarımız gözetilerek; ekte sunmuş olduğumuz yasal düzenlemelere ilişkin yasa metinleri, müvekkilime ait tüm belgeler gözetilerek, müvekkil hakkında daha fazla mağduriyetine neden olunmaması ve ilgili yasal düzenlemelerinde içeriği gözetilerek hakkında ehliyetin düzenlenmesini,

            b-) Aksi takdirde İdari Yargı sürecini başlatacağımızı bildirir,

            İşbu dilekçemizin müdürlüğünüze gelişinden itibaren Bilgi Edinme Kanunu ve Avukatlık Yasası çerçevesinde 15 gün içerisinde tarafımıza bu konuda yanıt verilmesini dilerim.

            Saygılarımla, 02.12.2008 

Vekili

Av.Gonca AYAS KAMIŞLI&Av.Mehmet KAMIŞLI