Cevaba cevap dilekçesi örneği

Cevaba cevap Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız cevaba cevap dilekçesi örneğini görebilirsiniz.

ASLİYE HUKUK  MAHKEMESİNE

DOSYA NO               :

DAVACI                    :

VEKİLİ                      : 

DAVALI                    :

VEKİLİ                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KONU                        :  Karşı tarafın cevap dilekçesine karşı cevaplarımızdır.

AÇIKLAMALAR

            Öncelikle yargılamanın yenilenmesi talebini içeren dilekçemiz içeriğini aynen yinelemekle birlikte,

            1-Müvekkilim …….. hakkında ……… ..Asliye Hukuk Mahkemesinin ……….. esas ……….  karar  nolu dosyası ile ilgili olarak verilen karar  Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin ……… esas nolu kararı ile …………. tarihinde onanarak kesinleşmiştir.

            2-Müvekkil hakkında yapılan ilamlı takip nedeniyle tazminata konu olan takip toplamı ……… TL’yi hakları saklı tutulmak koşuluyla ilgili İcra Müdürlüğünün dosyasına yatırmıştır.  Makbuzu ekte sunulmuştur. Sonuç olarak tazminata konu olan tazminat tutarı müvekkilim tarafından tamamen ödenmiştir. 

            3-Yargıtay ilgili Hukuk Dairesinin kararından önce beyanlarımız belgeler ile birlikte sunulmuş, ayrıca davanın esasını büyük ölçüde etkileyecek ve belgeleri ile birlikte desteklenmiş ……… tarihli dilekçemiz ile birlikte bu dilekçemize ekli …adet davanın seyrini değiştirecek nitelikteki ana belgeleri de sunmuş bulunmaktayız.

4-Oysa, söz konusu …….. tarihli dilekçemiz ve buna ekli belgeler APS yöntemi ile gönderilmiş, ……… tarihli makbuz ile ekli dilekçe örneğinden de anlaşılacağı üzere belgeler Yargıtay’ın ilgili dairesine gönderilmesine karşın, ne yazık ki Yargıtay 11. Hukuk Dairesi söz konusu belgeler ……….. tarihinde onanmış olmakla inceleme dışı kalmıştır.

Öncelikle söz konusu eser katılan …….. ait değildir.

            1-Bilindiği üzere, 5846 sayılı yasa Eser sahiplerinin korunmasına ilişkindir. Bu açıklama çerçevesinde denilmek gerekirse, düşünsel ve fikri çalışmalarının sonucu ortaya bir eser konulduğu takdirde, bu eserin nevi şahsına münhasır, kişiselleştirilmiş bir eserin sahipliğinden bahis edilebilir.

            Bu açıklamalarımızın ışığı altında söz konusu eserin katılanın eseri olmadığı açıktır.

            Ayrıca söz konusu eser katılan ……….. söz konusu türküyü de içine alacak şekilde …… yılında “……………” adı altında plağa okumuştur. Söz konusu plak yargılama aşamasında Mahkemece istenmemiş, ancak, ilgili TRT kuruluşu yetkileri söz konusu plağın görüntülü resmi ile bilgi kayıtlarının Mahkeme tarafından istenilmesi halinde ifade edilmiştir. 

            2-Adı geçen eser dosya içinde bulunan belgelerden de anlaşılacağı üzere, “………..” tarafından derlenmiş ve adı geçen eser ………..tarafından da tescil edilmiştir.

            Bu itibarla söz konusu eserin kaynak kişisi ………… olup, bu parçanın derleyen kişisi değildir.

            3-Yine bilindiği üzere, halka mal olmuş, herkes tarafından kabul görmüş ve anonimleşmiş kaynağı bilinmeyen folklörük nitelikteki türkülerin icra edilmesi halinde 5846 sayılı yasaya aykırılık suçunu oluşturmadığı gibi telif hakları yasası yönünden de bir hak talebini doğurmaz.

            Adı geçen eser 50 yıl önce bu anonim vasfı ile …….’ce tescillenmiş bir eserdir.

            Oysa kişi olarak herhangi bir kişinin bir parçayı tescillemesi gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.

            Bunun yanında,

            1-Katılan ……..’nın ……… Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde Türkiye Radyo Televizyon Kurumu aleyhine tazminat istemli olarak açmış olduğu tazminat istemli dava dilekçesinde özellikle “Bahçalarda gülümsün, Beş parmak dağı sıra, yazın çiçeği güldür, bir mendil aldım dereden (şeherden)…” Türküleri ile ilgili olarak tazminat istemli davanın yapılan yargılaması sonucunda, Mahkemenin ………. tarih ve ……….. esas ……….. karar sayılı kararın hüküm fıkrasında görüleceği üzere “Davanın reddine” karar verildiği ve ilgili Mahkemenin özellikle gerekçeli kararının son bölümünde;

            “…Davalı kurumun, gerçek kişilere ait olan ve anonim olma vasfı taşımayan türküleri repertuarına almadığının anlaşılması,  anılan türküleri derleyen sanatçı ………’in 1963 yılında vefat etmesi ve anılan kayıtların yaklaşık elli yıldır bizzat katılan tarafından da bilinebilecek biçimde umuma açık bulunması karşısında, katılanın anılan tarihlerden önce düzenlenmiş yahut davalı kurum ve memurları tarafından görevleri sebebiyle resmen kayıt altına alınmış belgelerin kapsamından tespit olunan, anılan  türkülerin anonim olma vasfının yanlış olduğunu teşvik-ispat edecek kuvvetli deliller ibraz etmesi zorunluluğu ortadadır. Oysa böyle bir kanıt Mahkememize sunulabilmiş değildir. İkinci bilirkişi kurulunun düzenlemiş olduğu rapordaki her hangi bir kayda, resmi veya özel bilimsel bir esere atfı içermeyen, kişisel düşünce tarzındaki TRT repertuarındaki yargılama konusu eserlerin aslında sahibinin kaynak kişi olan katılan olduğu biçimindeki mütalaalarına bu nedenle iştirak olanağı bulunmamaktadır.” Yorum ve değerlendirmesi ile maddi gerçekliği saptamış ve sonuç olarak anılan türkünün derleyen kişisi olmadığı ve temyiz dilekçemizde de ifade ettiğimiz gibi “bir mendil aldım şeherden” parçası …………… tarafından derlendiği açık bir şekilde Mahkeme kararı ile tescillenmiştir. 

            2-Aynı şekilde …………..katılanın müracaatı üzerine katılana vermiş olduğu ……….. tarihli cevabi yazısında “…Yukarıda da açıklandığı üzere, var olan, bilinen, yani “Anonim” özellikli olan ezgileri repertuara kazandırmayı sağlayan Kaynak Kişi; ………..’nın tümüyle bu ezgilerin söz ve müziğinin kendisine ait olduğunu iddia etmesi doğru bulunmamaktadır…” değerlendirmesi ile başvuruyu red etmiştir.

            3-Yine katılanın ………….. yapmış olduğu ek başvurusu üzerine “……… tarihinde, ……….. sıra numarası ile, …………  adlı türkü ile ilgili kaynak kişi olarak kendisinin repertuara alınmasını talep etmiş ancak aynı şekilde ilgili kurumca gene “…Mesam’ın kurulması ile birlikte beste türündeki ezgilere ücret ödenmeye başlanmış, bu nedenle de kişiler telif ücreti alabilmek amacıyla bu tür girişimlere başvurmaya başlamıştır. Yukarıda da açıklandığı üzere, var olan, bilinen, yani “Anonim” özellikli olan ezgileri repertuara kazandırmayı sağlayan Kaynak kişi ………’nın tümüyle bu ezgilerin söz  ve müziğinin kendisine ait olduğunu iddia etmesi doğru bulunmamaktadır…” değerlendirmesi ile aynı gerekçelerle başvurusu tekrar red edilmiştir.

            4-Katılanın başvuruları üzerine ……….. ………. adlı yetkin bilirkişiye yaptırılan inceleme sonucunda; “…topluma mal olmuş bir kültür ürününün tek bir kişinin mülkiyeti altında olması düşünülemez. Bu durumda yukarıda adları belirtilen türkülerin mevcut kimlik bilgileri ile korunmasına devam edilmesinin uygun olacağı düşünülmektedir” şeklindeki bir müzikolog tarafından yapılan değerlendirmede ayrıca Yüksek Mahkemenize sunulmuştur. 

            5-Yine TRT arşivinden alınmış anonim bir türkü olan bir mendil aldım şeherden türküsü de ülkemizin seçkin Türk Halk Müziği sanatçılarından ………. derleme ile ilgili bir nota örneği de noter tasdikli olarak sunulmuştur. 

                        Her ne kadar karşı taraf vekili davanın süre aşımı nedeniyle reddini talep etmiş ise de, Yargılamanın yenilenmesi hükümlerine göre davanın esasına ilişkin bir karar elde edildiğinde bu yönde bir süre bulunmadığı, ayrıca davaya konu olan Türküye ilişkin verilmiş kesin mahkeme kararı bulunduğu anlaşılmakla, karşı taraf vekilinin taleplerinin yerinde olmadığı anlaşılmakla,

            Sonuç ve istem;

            Açıklanan nedenlerle,

            Dava konusu istem ile ilgili olarak sunulan belgeler, kesinleşme şerhli mahkeme kararları içeriğine göre davanın reddi ile  yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yüklenmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davalı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)