Borçtan kurtulma davası dava dilekçe örneği

Borçtan kurtulma davast Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız borçtan kurtulma davası dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

…….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

DAVACI (BORÇLU)           :

DAVACI VEKİLİ                : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI (ALACAKLI)      :

DAVA KONUSU                  : Borçtan kurtulma davasıdır.

OLAYLAR                           : 1- Davalı …………., alacağı olduğu iddiasıyla Müvekkilim ………. aleyhinde ………. …. İcra Müdürlüğünün ……../…. esas sayılı takip dosyasıyla genel haciz yoluyla ………. (……………..) TL’lık icra takibi başlatmıştır. Ancak yapılan takibin dayanağı olan senetteki borç müvekkilim tarafından daha önceden ödendiği için borcun tamamına itiraz edilmiş ve icra takibi durmuştur.

            2- İcra takibinin durması karşısında alacaklı, İcra Tetkik Mercii Hakimliğine başvuruda bulunmuş ve İcra Tetkik Mercii Hakimliği de Müvekkilimin bankaya yaptığı ödemeye ilişkin dekontları gösterememesinden dolayı itirazın geçici olarak kaldırılmasına kararı vermiştir.

            3- Ancak müvekkilim şu anda bankanın yıllık ekstrelerini almış ve orada da açıkça görüleceği üzere alacaklıya olan borcunu ödemiş bulunmaktadır. Sayın mahkemeniz tarafından yapılacak olan inceleme sonucunda müvekkilimin borcunu ödemiş olduğu görülecektir. İİY. m. 69 hükmü gereğince yatırılması gerekli olan teminat mahkeme veznesine yatırılmış olup örneği ekte sunulmuştur.

            4- Müvekkilim alacaklının borcunu ödemesine rağmen yaptığı itirazın geçici olarak kaldırılmasından dolayı, ……….. gereği iş bu borçtan kurtulma davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER         :

DELİLLER                           : …… ….. İcra Müdürlüğünün ……./…. esas sayılı takip dosyası, Banka ekstresi ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

SONUÇ VE İSTEM             : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile müvekkilimin alacaklıya söz konusu borcunun olmadığının tespitine, davalının ….. tazminata mahkum edilmesine ve yargılama masrafları ile vekalet ücretinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz. ../../..

                                               Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)