borçlunun yapmış olduğu borca ilişkin itirazının kaldırılması dava dilekçe örneği

borçlunun yapmış olduğu borca ilişkin itirazının kaldırılması davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız borçlunun yapmış olduğu borca ilişkin itirazının kaldırılması dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

…. İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

İCRA DOSYA NO               : …. …. İcra Müdürlüğü …../….

İTİRAZIN KALDIRILMASINI

İSTEYEN (DAVACI)          :

DAVACI VEKİLİ                : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF (BORÇLU):

DAVA KONUSU                  : Davalının yapmış olduğu borca ilişkin itirazının kaldırılması talebinden ibarettir.

OLAYLAR                           : 1- Davalı Borçlu, müvekkilim alacaklıya olan ……… TL borcunu ödemediği için hakkında ….. …. İcra Müdürlüğünün …./…. Esas sayılı takip dosyası ile icra takibi başlatmıştır. Davalıya ödeme emri gönderilmiş ve davalı da yasal süresi içinde söz konusu borcunu daha önceki tarihte ödediğini iddia ederek …./…./…… tarihinde borca itiraz etmiştir.

            2- Davalının itirazı üzerine icra takibi durmuştur. Ancak müvekkilimde altı borçlu tarafından imzalanmış ve ….. … Noterliğince tasdik edilmiş senet bulunmaktadır. Ayrıca borçlu yapmış olduğu ödemeye ilişkin herhangi bir makbuz veya belge gösterememektedir.

            3- Bu itibarla, duran icra takibine tekrar devam edilebilmesi için …… hükümleri gereğince iş bu itirazın kesin kaldırılması davasının açılması zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                  :

Deliller                                   : ……… İcra Müdürlüğünün ……/…. Esas sayılı takip dosyası, …. …. Noterliğince tasdik edilmiş senet ve gerektiğinde her türlü hukuki deliller.

Sonuç Ve İstem                     : Yukarıda saydığımız nedenlerle; davamızın kabulü ile davalı borçlunun ileri sürdüğü itirazlarının kesin olarak kaldırılmasına, duran icra takibinin devamına, davalının % 40 icra inkar tazminat ödemeye mahkum edilmesine ve yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı üzerinde bırakılmasına karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)