Borçlunun elbirliği halinde maliki olduğu arazinin paylaştırılması için dava dilekçe örneği

Borçlunun elbirliği halinde maliki olduğu arazinin paylaştırılması için dava Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız borçlunun elbirliği halinde maliki olduğu arazinin paylaştırılması için dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

İCRA TETKİK MERCİİ MAHKEMESİNE

YETKİ BELGESİ İSTEYEN

(ALACAKLI)                          :

VEKİLİ                                    : : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF (BORÇLU)   :

DAVA KONUSU                    : Borçlunun elbirliği halinde maliki olduğu arazinin paylaştırılması için ortaklığın giderilmesi davası açmak için yetki belgesi verilmesi talebidir.

OLAYLAR                              : 1- Müvekkilim X’in, Y’den olan ………… TL alacağını tahsil edememesi nedeniyle başlattığı icra takibi dolayısıyla…. İcra Müdürlüğünün …./….. Esas sayılı takip dosyasından gönderilen ödeme emrine borçlu tarafından itiraz edilmemiş ve takip kesinleşmiştir. Bunun üzerine müvekkilim de borçlunun …./….payının bulunduğu …….. İli, ……… ilçesi, ……….mevkiinde kain ve tapunun ……. ada ……… parselinde kayıtlı bulunan tarla üzerine haciz koydurmuştur.

            2- Borçlu Y borcunu ödemediği gibi iştirak halinde maliki olduğu …./…. payının bulunduğu tarlayla ilgili olarak paydaşlığın giderilmesi davası da açmamaktadır. Bu durum müvekkilimin alacağının tahsilini geciktirmektedir.

            3- Bu itibarla yukarda tapu kaydı verilen ve müvekkilim tarafından haciz konulan elbirliği halinde mülkiyete konu tarla üzerinde borçlu Y’ye düşecek paydan alacağın tahsilini sağlamak üzere paydaşlığın giderilmesi davası açmak için yetki belgesi verilmesi için iş bu davanın açılması zorunluluğu doğmuştur.

Hukuki Sebepler                   :

Deliller                                   : …….……. İcra Müdürlüğünün …….… esas sayılı takip dosyası, tapu kayıtları borçlunun payını gösteren veraset ilamı ve her tür delil.

Sonuç Ve İstem                    : Yukarıda saydığımız nedenlerle davamızın kabulü ile; borçlunun paydaşı olduğu tarlanın ortaklığın giderilmesi davası yoluyla sattırılabilmesi için dava açmaya yetki belgesi verilmesine, ücreti vekalet ve yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine karar verilmesini dilerim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)