Balkon doğramalarının kaldırılmasına ilişkin encümen kararının reddine itiraz dilekçe örneği

Balkon doğramalarının kaldırılmasına ilişkin encümen kararının reddine itiraz Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız balkon doğramalarının kaldırılmasına ilişkin encümen kararının reddine itiraz dilekçe örneğini görebilirsiniz.

DANIŞTAY BAŞKANLIĞI’NA

SUNULMAK ÜZERE

…. İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

ESAS NO                    : ….

KARAR NO                …..

TEMYİZ EDEN  (DAVACI)      : ……….

VEKİLİ                                      : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

KARŞI TARAF (DAVALI)        : ……. Belediye Başkanlığı – ……

KONU                                        : ……… İdare Mahkemesinin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ……….  tarihli kararın usul ve yasaya aykırı olmakla bozulması istemine ilişkindir.

TEMYİZ NEDENLERİ

            ……….. İdare Mahkemesi’ nin “……. sokak cephesinde yaşam odasına komşu olan balkona yönelik tespitin iptaline” dair kararına  aynen katılmakla birlikte, sayın yerel mahkemenin “kuzey-doğu cephedeki yatak odasına komşu olan balkona yönelik tespiti yönünden davanın reddine dair verilen kararda; yapılan değerlendirmenin adil olmadığını düşünmekteyiz.  Şöyle ki,

            1-) Hakkında idari kararla ilgili Belediye tarafından tutanak tutulan müvekkilim ………. hakkında ……… Belediyesi İmar Müdürlüğü’nün ilgili kararı uyarınca; 3194 sayılı yasanın 32 ve 42. maddesi gereği dayanak yapılmak suretiyle tutulan tutanak içeriğine göre, “ruhsat eki projesine aykırı olarak; 2 adet oda balkonunun doğrama cam ile kapatıldığı tespit edildiğinden” bahisle hakkında 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 32. maddesine göre mühürlenerek durdurulmasına, idari işlemle karar verilmiştir.

            Oysa gerek müvekkilimin oturduğu konutta ve gerekse bu tür eklentilerin nerde ise, İzmir’in tüm binalarında yapıldığı, bu çerçevede müvekkilimin de imar projesine aykırı düşmeyecek şekilde, salt güvenlik sağlık ve hijyenik bir ortamda yaşamak adına cam doğrama yaptırmıştır.

            2-) Yapılan  imalat binanın taşıyıcı unsurlarını etkilememektedir. Mevcut tadilat ile bağımsız bölüm toplam alanında bir artış meydana getirmemiştir.

Yapılmış işbu tadilat, basit tamir ve tadilat vasfında olduğu için ruhsata tabi olmayıp, İmar Kanununa aykırılığı da bulunmamaktadır. Müvekkil, balkonla duvar arasında bir yıkım yapmamış olup, fiziki değişiklik  de yapılmamıştır. 

3-) Kaldı ki, müvekkilim hakkında açılan ceza davasından da beraat etmiş olup, müvekkilimin eyleminin bu çerçevede değerlendirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

4-) İdarenin istemine konu olan hususun yerine getirilmesi müvekkilimin mağduriyetine neden olacaktır. Ayrıca belediyenin salt ihbar üzerine müvekkilimin yaşadığı çevre alanı dışındaki hiçbir konuta işlem yapılmaksızın  sadece ihbar olduğu için müvekkilim hakkında işlem yapılması da eşitlik ilkelerine aykırı olduğu gibi adil bir uygulamada değildir.

            5-) Kaldı ki, müvekkilimin oturmuş olduğu evin balkonlarındaki usule uygun bir şekilde yapılan eklenti kendisinin söz konusu evi satın almazdan önceki haliyle oturmaya başlamış ve bu ilave yukarıda açıkladığımız gerekçeler doğrultusunda diğer tüm kat maliklerinin de yaptığı gibi onayı ile yapılmıştır.

NETİCE- İ TALEP     :           Açıklanan nedenlerle, ……… İdare Mahkemesi’nin (………) Esas  (…….) Karar sayılı davada sayın mahkemenin davanın “kısmen reddine dair verilmiş kararın bozulmasına” yargılama giderleri ile vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ederim.

            Arz ederim. Saygılarımla,

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)