Balkon doğramalarına ilişkin belediye işleminin iptali dava dilekçe örneği

Balkon doğramalarına ilişkin belediye işleminin iptali davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız balkon doğramalarına ilişkin belediye işleminin iptali dava dilekçe örneğini görebilirsiniz.

NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

Yürütmenin durdurulması ile

İdari işlemin iptali istemine ilişkindir.

DAVACI                               :

VEKİLİ                                 : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                                : ………… Belediyesi

DAVA                                               : Müvekkilimin ikamet etmekte  olduğu ve …………. adresinde ve tapunun ….. ada, 1 parselinde kayıtlı konutla ilgili olarak hakkında ………. Belediyesi İmar Müdürlüğünün …….. tarihli tanzim edilen rapor içeriğine göre, müvekkil hakkında ruhsata ek ve projesine aykırı olarak iki adet oda balkonunun doğrama cam ile kapatıldığının tespit edildiğine ilişkin kararın haksız ve hukuka aykırı olması nedeniyle, karara konu olan işlemin iptali ile yürütmenin durdurulması istemine ilişkindir.

 Tebliğ Tarihi                                   :  ………..

Maddi Olay                           : …….. Belediyesi İmar Müdürlüğünün ……….. sayılı yazıları gereği, belediye encümeni tarafından alınan ……… tarihli kararı,

Hukuki Sebepler                  :

            1- Hakkında idari kararla ilgili Belediye tarafından tutanak tutulan müvekkilim hakkında …….. Belediyesi İmar Müdürlüğünün yukarıda tarih ve sayısı belirtilen karar uyarınca; 3194 sayılı yasanın 32 ve 42 maddesi gereği dayanak yapılmak suretiyle tutulan tutanak içeriğine göre, “Balkonunun doğrama cam ile kapatıldığı tespit edildiğinden” bahisle hakkında  3194 sayılı İmar Kanunun 32. maddesine göre mühürlenerek durdurulmasına, idari işlemle karar verilmiştir.

            2– Esasen müvekkil hakkında tutulan tutanak yine aynı apartman sakinlerinden Yıldırım Ak adlı şahsın, apartmanın 5 nolu bağımsız bölümünde oturan kişinin haksız ve yersiz olarak müvekkil hakkında şikayette bulunmasından kaynaklanmıştır.

            3- Bunun yanında …… Hukuk Mahkemelerinde hakkında dava açılan …….. uzun bir süreden beri apartman sakinlerine karşı cephe almış, hukuk dışı yöntemlerle apartmanın ortak kullanımına tahsis edilen yerleri kendi hüküm ve tasarrufu altına almaya çalıştığı gibi ekli fotoğraflardan da görüleceği üzere, “…………..adı altında gerek binanın tümüne ve gerekse müvekkilimin oturmakta olduğu dairenin cephe ve görüntüsünü kirletecek şekilde dış cepheye işletilen yerin levhasını asmış, bu şekilde görsel kirliliğe neden olduğu gibi sonuçta müvekkilimin balkonunun kullanım alanını dahi daraltmıştır.

            Söz konusu şahıs hakkında apartman sakinlerince yapılan şikayet üzerine de hakkında çevre kirliliğine neden olmak suçundan kamu davası açılmış ve açılan bu davanın duruşması da ……….Sulh Ceza Mahkemesinin ………. esasına kayıtlı olup duruşması da ……… tarihine bırakılmıştır.

            Apartmanın tüm sakinlerine karşı bu şahsın hukuk tanımaz yöntemleri sonucu apartman sakinlerince hakkında açılan davalar nedeniyle tüm apartman sakinlerine cephe almış ve bu arada apartman sakinlerini yıldırmak için müvekkilimi de haksız ve hukuka aykırı olarak Karşıyaka Belediyesine şikayet  etmiştir.

            Oysa, dosyaya ekli belgeden de anlaşılacağı üzere; müvekkilimin birinci katta oturması ve oturmakta olduğu evin altında “……..” ismi altında işyerinin bulunması ve işyerinin önünde bulunan ilavelerle müvekkilimin evine,  hırsızlık veya gasp amacıyla uygun bir zemin bulunması sonucu girilmesinin olanaklı hale geldiği, bu çerçevede, müvekkilimin ……… tarihinde salt güvenlik amacıyla oturmaya elverişli bir çevre alanı yaratmaksızın, söz konusu yeri  cam doğrama  ile destekleyerek güvenlikli bir hale getirmiştir.

            Aynı şekilde daha önceki apartman yönetimi toplantısında ……..’ın müvekkilimin oturmakta olduğu evin altında, ticari faaliyet gösteren ………. salonuna yapmış olduğu ilavelerle,  müvekkilimin oturduğu konutu güvenlik açısından zor durumda bırakması sebebiyle yukarıda ismi belirtilen …….. müvekkilimin yapmış olduğu cam doğramanın, salt kendi hukuk dışı eylemlerini meşru hale getirmek için müvekkilime mal olan maliyetin büyük orandaki kısmını dahi kendisi karşılamıştır. Daha sonra ise bunu göz ardı eden ………., şahsına karşı açılan davalar nedeniyle, müvekkilimi asılsız ihbarları ile Belediyeye bildirerek zor durumda bırakmak istemiştir.

            Yine ekli belge ve fotoğraflardan anlaşılacağı üzere, gerek müvekkilimin oturduğu konutta ve gerekse bu tür eklentilerin nerde ise İzmir’in tüm binalarında yapıldığı, bu çerçevede müvekkiliminde imar projesine aykırı düşmeyecek şekilde, salt güvenlik amacıyla cam doğrama yaptırmıştır.

            İdarenin istemine konu olan hususun yerine getirilmesi müvekkilimin mağduriyetine neden olacağı gibi.  konutu da sunmuş olduğumuz belgelerden anlaşılacağı üzere korunmasız bir hale gelecektir. Ayrıca bu konuda belediyenin salt ihbar üzerine müvekkilimin yaşadığı çevre alanı dışındaki hiçbir konuta işlem yapmaksızın, sadece ihbar olduğu için müvekkilim hakkında işlem yapması da eşitlik ilkelerine aykırı olduğu gibi adil bir uygulama da değildir.

Hukuki Deliller        : 1- ……….. Belediyesi İmar Müdürlüğünün ……….sayılı yazıları gereği, belediye encümeni tarafından alınan …………. tarihli kararı,

            2- Müvekkilimin konutuna ait ön ve değişik cephelerden çekilmiş 5 adet  fotoğraflar.

            3- Söz konusu yere ait yapılan işle ilgili fatura

Sonuç Ve İstem         : Yukarıda açıklamaya çalıştığımız hususlar uyarınca, sunduğumuz delillerimizin ışığı altında, Yüksek Mahkemenizce en adil bir kararın verileceği inancı ile, idarece müvekkilim hakkında tesis edilen karar  ve bu karara konu olan İşlemin İptali İle Yürütmenin Durdurulmasına,  yargılama giderlerinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Davacı Vekilleri

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)