Askere Sevk İçin Çağrı Tebligatı çerçevesinde yeniden Askerlik hizmeti dava dilekçe örneği

Askere Sevk İçin Çağrı Tebligatı çerçevesinde yeniden Askerlik hizmeti davası Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız askere sevk için çağrı tebligatı çerçevesinde yeniden askerlik hizmeti davası dilekçe örneğini görebilirsiniz.

ANKARA ASKERİ YÜKSEK İDARE MAHKEMESİNE

GÖNDERİLMEK ÜZERE

NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                              ………

Yürütmenin durdurulması istemlidir.

DAVACI                 :

VEKİLİ                   : Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

DAVALI                 :  Milli Savunma Bakanlığı – Ankara  

KONU            :          Müvekkilim ……..– ………………. nüfusa kayıtlı olup halen, …………………………….. adresinde ikamette olup, hakkında …………… Askerlik Şube Başkanlığının “Askere Sevk İçin Çağrı Tebligatı” çerçevesinde, yeniden Askerlik hizmetini yapmak üzere çağrılması istemine ilişkin konunun Yüksek Mahkemenizce, sunmuş olduğumuz belge ve bilgiler bağlamında değerlendirilerek  yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi ile söz konusu işlemin iptaline karar verilmesi istemine ilişkindir.

TEBLİĞ TARİHİ    : 

MADDİ OLAY         :  

            1– Müvekkil halen yukarıda belirtilen adreste ikamet etmekte olup, hakkında ………………. Askerlik Şube Başkanlığının dilekçeye ekli çağrı belgesinden anlaşılacağı üzere, daha önce askerlik hizmetini kısa süreli yedek subay olarak yapmış olduğu halde, bu yeterliliği kayıp ettiğinden bahisle hakkında yeniden askere alınma işlemine ilişkin ilgili yazıya bağlı olarak müvekkilime çağrı belgesi tebliğ  edilmiştir.

            2- Her ne kadar“Yedek Subay Olma Hakkının Kayıp Edilmesi” bağlamındaki askeri genelge hükümlerinin (b) bendinde belirtildiği üzere “Devletin şahsiyetine karşı işlenen basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle hükümlülük halinde.

            Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere, askeri mahkemelerce üç aydın fazla hapis cezası ile birlikte Türk Silahlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilebilir” denilmekte isede; müvekkilimin askere alınırken kurumunuzu yanıltarak bilinçli olarak bilerek ve isteyerek sabıkalı olduğunu gizleyerek yalan beyanda bulunmamıştır.

            Şöyleki; Müvekkil bir talihsizlik eseri olarak üniversite yıllarında sonucunu tahmin etmeden hakkında yapılan yargılama sonucunda; TCK’nun 492/2, maddesi ile yargılanmış ve hakkında 647 sayılı yasanın 4,5,6 bendleri uyarınca uygulama yapılmış ve ertelenmiştir.

            Müvekkil 01.12.2007 tarihinde silah altına alınırken kendisi daha önceden 2006 yılında şoför ehliyeti alabilmek için yapmış olduğu müracaatında istenilen belgeler bağlamında kendisinden sabıka kaydı da istenmiş, sabıkasızlık belgesini de ilgili Trafik Büro Amirliğine ibraz ederek ve ehliyeti alabilme koşullarında hiçbir eksiklik olmaksızın ehliyetini almıştır.

            Müvekkil 2006 yılında almış olduğu ehliyetine dayanak teşkil eden sabıkasızlık belgesine dayanarak 01.12.2007 tarihinde silah altına alınırken, sabıkasız olduğunu beyanla bildirimde bulunmuştur. Tamamen iyi niyetlidir.

            Yasayı bilmemek her ne kadar suç sayılmaz isede, müvekkil hiçbir şekilde kamu mercilerini yanıltma duygusu içerisine kapılmadan dürüst bir şekilde hakkında daha önce verilen sabıkasızlık belgesine dayanarak beyanda bulunmuştur.

            Verilen belge resmi bir belgedir. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından verilmiş bir belgedir. Sevk tarihinde kendisinden belge istenmemiş sadece ilgili hane doldurulurken sabıkalı olup olmadığı yolunda beyana dayalı olarak bilgi istenmiştir. Bu çerçevede müvekkilim beyanda bulunmuştur.

            Müvekkil hiçbir şekilde suç kastı içerisinde bulunmamıştır. Yeni Adli Sicil Kanunundaki sabıka kayıtlarının düzenlenmesinde, sadece ilgili kuruma girerken kişinin varsa arşiv kayıtları dokümanları çıkmaktadır. Oysa müvekkil Askerlik Şubesine başvururken kendisinden sabıkalı olup olmadığı yolunda belge istenmemiş, sadece beyan usulüne dayanılarak beyanı alınmıştır. Müvekkilde bu beyanını tamamen 2006 yılında almış olduğu ehliyetine dayanak teşkil eden sabıkasızlık belgesine dayanarak beyanda bulunmuştur.

            Kasta dayalı olarak bilerek ve isteyerek beyanda bulunmamıştır.

            Sonuç olarak; Ortada kazanılmış bir hak söz konusudur. Yeniden müvekkilim hakkında yedek subaylık kısa dönem hakkını kayıp ettiğinden bahisle 9 ay süre ile askerlik hizmetini yapmak üzere çağrılmış olmasının adil olmadığını düşünmekteyiz.

            Yüksek Mahkemenizce bilindiği üzere;  idarenin yapacağı işlemlerde genel olarak, idari işlemlerin,

            – İnsan haklarına saygılı olması,

            – Kanun önünde eşitlik ilkesine uyması,

            – Hukuki güvenlik ve istikrar ilkesinin ihlal edilmemesi,

            – Tarafsızlık, iyi yönetim, açıklık ve katılım ilkelerine göre hareket edilmesi,

            – Ölçülülük ilkesine uyulması,

            – Bilgilendirme yoluna gidilmesi,

            – Usul ekonomisine uyulması,

            – Kamu yararına göre hareket edilmesi gerekir.

            İdari Usul Yasasınca yasallaşması halinde, kamu yetkisinin kullanımında özel yasalarda açıkça belirtilmese, yer almasa dahi yukarıda yer alan ilkelere uygun hareket etme zorunluluğu,  bunun aksi halinde ise yaptırım uygulanması söz konusu olacaktır. (İdari Yargıda Dava Açma ve Davaların takip Usulü, Dr. Zuhal Bereket Baş, Dr. Selami Demirkol, Beta Yayınları, Ankara,  Şubat 2004)

Yürütmenin durdurulmasına

İlişkin istemimiz       : İlgili yasal düzenlemeler çerçevesinde öngörülen şartlar birlikte gerçekleştiğinden, Yüksek Mahkemenizce  “yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi” halinde müvekkilim açısından telafisi güç ve imkansız zararların ortaya çıkmasını engelleyecektir.

Sübut Deliller           : Müvekkilime ait beyan tarihinden önce alınan sabıkasızlık belgesi, Askerlik Şubesinin Çağrı Belgesi, vs.

Hukuki Deliller        : Anayasanın 135. maddesi, TCK’nun kastın tayinindeki genel hükümler bağlamındaki düzenleyici hükümleri, Askeri Ceza  Kanunu, vs.

Sonuç Ve İstem         : Müvekkilim ……..– ………………. nüfusa kayıtlı olup halen, …………………………….. adresinde ikamette olup, hakkında ……….Askerlik Şube Başkanlığının “Askere Sevk İçin Çağrı Tebligatı” çerçevesinde, yeniden Askerlik hizmetini yapmak üzere çağrılması istemine ilişkin konunun Yüksek Mahkemenizce, sunmuş olduğumuz belge ve bilgiler bağlamında değerlendirilerek  yürütmenin durdurulmasına karar verilmesi ile söz konusu işlemin iptaline karar verilmesini arz ve talep ederim.

                                               ALACAKLI VEKİLİ                     

Av. Gonca AYAS KAMIŞLI & Av. Mehmet KAMIŞLI

(E-İMZA)