Anlaşmalı Boşanma Protokolü

Anlaşmalı Boşanma Protokolü Hakkında Genel Bilgiler

Aşağıda sizin için hazırladığımız anlaşmalı boşanma protokolü örneğini görebilirsiniz.

P R O T O K O L

                        ………… tarihinde evlenmiş olan ………. doğumlu, ……….. nüfusuna kayıtlı ……… ve ……..’den olma …….. doğumlu, …………ile ………. doğumlu ve ……. nüfusuna kayıtlı ………. halen ………. adresinde ikamet ettikleri, almış oldukları karar uyarınca protokol hükümleri çerçevesinde anlaşmalı olarak boşanmaya karar verdiklerinden, aşağıda belirtilen protokol hükümleri doğrultusunda taraflar hiçbir baskı altında kalmadan kendi özgür iradeleri ile anlaşmaya varmış olduklarından;

            Bu bağlamda;

            1Taraflar birbirinden hiçbir şekilde maddi-manevi tazminat istemi  ve herhangi bir nafaka talebinde bulunmayacaklardır.

            2-Müşterek evlilikten olma ……… tarihinde doğan ………. için eşlerden ………. TL nafaka ödeyecektir.  Ayrıca ………..’ın velayeti de anneye verilecektir. Ayrıca velayet altına alınan ……….. için Üniversite Eğitiminin bitimine kadar her yıl Tefe/Tüfe oranına göre belirlenen nafaka miktarına ilave edilmek suretiyle boşanmanın gerçekleştiği tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

            3-Küçük çocuğun  davalı ……… ile sosyal ve içtimai ilişkilerinin Mahkeme hakiminin belirleyeceği sürelerde gerçekleştirilmesine,

            4-Taraflar müşterek evde oturdukları göz önüne alındığında davalı ……….. kendi özel ve şahsi eşyalarını alabilecektir.

            5-……… Bölge ……… Mahallesi hudutları içinde olup, …….yevmiye nolu Cilt …..Sayfa ……. sırasında kayıtlı geldisi itibariyle ……..tarihli yine ……. pafta, …….. ada, ……. nolu parselde kayıtlı …….metre karelik şuanda …….. …….. Sok No: …… D:……. ‘de konut olarak kullanılan daire ömür boyu intifa hakkı eşlerden ………..’a devredilecek, ancak vefat halinde çocukları ………… ile ……….. geçecektir.

            6-Şuanda (4) nolu bentte belirtilen konut üzerinde tedbir ve icra bulunmakla, taraflardan ……….. beyanına göre icra konusu olan miktar yatırılmış olduğu ve üzerindeki ipotekte, hukuki ilişki bitmiş olması nedeniyle işlem yapılması gerektiği, bu bağlamda öncelikle evin üzerindeki icra ve ipotek işlemlerinin kaldırılmasının, en kısa süre içerisinde davalı ………. tarafından yerine getirileceği, süreç içerisinde anlaşmaya bağlı olarak boşanmanın gerçekleşmesi halinde ve makul süre içerisinde (….) nolu madde de hüküm altına alınan hususların yerine getirilmemesi halinde davacının Hukuk Mahkemesinde dava açma, tazminat talebinde bulunma, konut üzerinde ihtiyati tedbir kararı aldırmasına ilişkin her türlü haklarının saklı tutulmasına.

            7-Davanın açılış süreci başladığında tarafların ayrı konutlarda yaşamalarının hüküm altına alınmasına, davalının ayrı bir ikamette yaşamını sürdüreceği,

            8-Evin, elektrik, internet, kablolu tv. telefon, su ve doğalgaz aboneliklerinin davalı üzerine kayıtlı olduklarından ve anlaşmalı boşanma ile fiilen davalı evden ayrılacağından bunlara ilişkin tüm abonelik sözleşmelerinin davalı tarafından iptal edilerek davacı ……… üzerine alınmasına,

            9Davacı ………. ile çocuklarının aynı adres ve evde hayatlarını sürdürecekleri hususunda,

            Taraflar hiçbir baskı altında kalmadan belirlenen konularda uzlaşmaya vararak anlaşmalı boşanmaya karar vermişlerdir

            Davacı .                                                                  Davalı .